Úvod > Projekty > 50 let není handicap > Realizované kurzy

Realizované kurzy

 

Rekvalifikační kurz Základy práce na pc a kurz Pracovník sociální péče pro obslužnou péči již všechny proběhly. Osobnostní diagnostika bude ještě nadále probíhat.

Tento program je zaměřen na nezaměstnané osoby starší padesáti let se základním vzděláním či výučním listem, tedy na jednu z nejohroženějších skupin na pracovním trhu.

Projekt začal k 15.4.2012. Byla nastavena spolupráce s partnery projektu a vyhlášeno výběrové řízení na rekvalifikační kurzy a osobnostní diagnostiku.

Rekvalifikační kurz Základy práce na pc a kurz Pracovník sociální péče pro obslužnou péči již všechny proběhly. Osobnostní diagnostika bude ještě nadále probíhat.

Osobnostní diagnostika

Osobnostní diagnostika představuje nástroj, který pomůže člověku zjistit, jaké má silné stránky, o kterých třeba ani dosud nevěděl a nebyl si jich vědom. Díky osobní diagnostice se odhalí i přednosti a předpoklady pro výkon různých druhů povolání. Hodnotí se schopnosti a možnosti účastníka projektu vzhledem k jeho pracovnímu uplatnění a zjišťují se reálné předpoklady na trh práce. Realizace této aktivity se skládá z těchto činností: zjištění osobnostní charakteristiky, identifikace silných a slabých stránek účastníka cílové skupiny a zjištění předpokladů pro výkon povolání. Na závěr účastník získá seznam doporučených druhů povolání. Osobnostní diagnostiky se zatím zúčastnilo 72 účastníků v Třebíči, 68 v Havířově a 25 ve Frýdku-Místku, celkem tedy 165 účastníků cílové skupiny.

Rekvalifikační kurz - Základy práce s pc

Cílem tohoto kurzu je vybavit osoby základními znalostmi v oblasti práce s informačními technologiemi, což je na dnešním trhu práce velice důležité. Absolventi tohoto kurzu jsou pak schopni základní uživatelské obsluhy pc (vypnutí a zapnutí počítače, kopírování a přesun objektů, hledání souborů a složek), pracovat s textovým editorem (práce se soubory, formátování písma, kopírování a přesun textu) a aktivně využívat možností internetu (elektronická pošta, hledání informací v internetu, viry a další).

Rekvalifikační kurz proběhl na Úřadu práce ČR v Havířově v termínu od 17.9.2012 do 26.9.2012 a od 14. 1. do 23. 1. 2013. Rozsah kurzů byl celkem 47 hodin, z toho bylo 45 hodin teoretické přípravy a 2 hodiny ověření získaných znalostí a dovedností. První program úspěšně dokončilo 15 osob a druhý 14 osob. Úspěšní účastníci získali po dokončení  kurzu osvědčení o rekvalifikaci. Kurz probíhal podle této struktury: První částí byl operační systém Microsoft Windows, který  měl dotaci 10 hodin. V této části se účastníci kurzu naučili pracovat s klávesnicí a myší, naučili se zapínat a vypínat počítač, přihlašovat do sítě, prozkoumávat strukturu složek, hledat soubory a složky, přepínání mezi spuštěnými programy, kopírovat a přesouvat objekty a další elementární činnosti, které jsou důležité pro další práci s počítačem. Další část se věnovala práci s textem, jejíž dotace byla 25 hodin. Stěžejním úkolem pro účastníky bylo se naučit spustit textový editor MS Word, vytvořit nový dokument, uložení souboru na disk, upravení vzhledu stránky, vložení objektu do textu, upravit zápatí a záhlaví a další činnosti v tomto programu. Třetí a poslední částí bylo využití služeb internetu, kde rozsah výuky byl 10 hodin. Kde se účastník naučil pracovat s internetem, elektronickou poštou a mnoho dalších činností. V termínech 17.9.-26.9.2012 a  11.-20.2.2013 proběhly v Třebíči další kurzy „Základy obsluhy osobního počítače.“ Prvního kurzu se zúčastnilo celkem 15 lidí, z nichž kurz úspěšně dokončilo 13 osob, stejný počet úspěšných absolventů byl i u druhého kurzu. Třetí oblastí, kde kurzy Základy obsluhy osobního počítače probíhaly, je Frýdek- Místek. Zde proběhl kurz  v termínu 17.9.-26.9.2012, který úspěšně dokončilo 14 osob a 6.5.-16.5.2013 s počtem 11 úspěšných absolventů. Kurzu se celkem  zúčastnilo 26 jednotlivců v Třebíči, 29 v Havířově a 25 ve Frýdku-Místku. Celkem tedy 80 jednotlivců z cílové skupiny.

Vzdělávací program Pracovník v sociálních službách

Tento rekvalifikační kurz proběhl v Třebíči v termínu 12. 11. 2012- 31. 01. 2013 a 14. 3. 2013-30. 4. 2013. Rozsah byl stanoven na 150 hodin, z toho bylo 120 hodin teorie a 30 hodin praxe. Kurz byl zakončen hodnocením zpracované kazuistické části a zpracováním znalostního testu. Pro získání osvědčení byla potřeba 70% úspěšnost v znalostním testu a 70% úspěšného zvládnutí kazuistické části. Celkem první kurz absolvovalo 18 účastníků, kteří ho také úspěšně dokončili a druhý kurz dokončilo 21 účastníků. Kurz byl zaměřen na standardy kvality sociálních služeb, komunikaci, zdravovědu, psychologii, krizovou intervenci, péči o nemocné a na mnoho dalších oblastí. Další kurzy Pracovník v sociálních službách proběhly v Havířově v termínech 25. 10. 2012 -13. 12. 2013 28.2.2013-25. 4. 2013.  Do prvního rekvalifikačního kurzu nastoupilo celkem 16 osob, ale úspěšně kurz dokončilo 15 osob.  Jedna osoba odstoupila. Do druhého kurzu nastoupilo 28 osob, v průběhu se však nedostavilo 6 osob a 1 osoba neudělala znalostní test.  Úspěšně tedy dokončilo druhý kurz  21 osob. Celkový počet úspěšných absolventů kurzu Pracovník v sociálních službách je 75 osob.

V současné době probíhá zaměstnávání cílové skupiny.

Program je financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

alt

Rekvalifikační kurz v Havířově

alt

Rekvalifikační kurz v Havířově

 

alt

alt

Rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče pro obslužnou péči v Třebíči

alt

Rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče pro obslužnou péči v Třebíči

 alt

 Osobnostní diagnostika Českém Těšíně

alt

 Osobnostní diagnostika Českém Těšíně

 alt

 Rekvalifikační kurz v Havířově

 alt

rekvalifikační kurz v Havířově

alt

 

 

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz