Úvod > Projekty

Projekty

Dluhové poradenství

Projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti je laskavě podpořen Československou obchodní bankou a.s., Poštovní spořitelnou, a.s. a Magistrátem hlavního města Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Díky partnerskému přístupu jmenovaných bank je dluhové poradenství zcela nezávislé na bankovních produktech a obchodní strategii. Občanské poradny přísně dbají na nestranný a nezávislý přístup i v případech, kdy se klienti občanských poraden mohou dostat do střetu s partnerskými bankami. v roce 2008 bude do projektu začleněno 14 občanských poraden po celé republice. V roce 2016 je do projektu zapojeno 22 poraden.

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Do projektu bylo v roce 2014 zapojeno celkem 23 poraden z celé České republiky a  tento rok 21 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit jakékoliv problémy spojené se spotřebitelstvím.

Občanské poradenství 2016

Projekt Občanské vzdělávání je realizován za podprory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhá od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Cílem projektu bylo poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a dvou kontaktních míst v Praze.

logo mhmp

Do projektu byla zapojena  občanská poradna Praha 1, Praha 2 SPOLEČNOU CESTOU, Praha 3 REMEDIUM a Praha 12 Proxima Sociale, kontaktní místo na Praze 17 s adresou Socháňova 27, kde je domovskou poradnou Praha 2 a kontaktní místo poradny Praha 1 sídlící na adrese Veleslavínská 39.

Rozvoj v Asociaci občanských poraden

Projekt Rozvoj v Asociaci občanských poraden je zaměřen na posílení kapacity je posílení kapacity AOP skrze podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování a současně navýšení kvality poskytovaných služeb členskými organizacemi. Tomuto hlavnímu cíli pak odpovídají 4 dílčí cíle:

I. Posílení vedení a řízení, strategie v organizaci, rozvoj lidských zdrojů: jedná se o nastavení strategie organizace, a to pro dlouhodobý časový horizont. Hlavní ambicí tohoto cíle je efektivní uchopení chodu organizace a dlouhodobé plánování vývoje předmětu činnosti i rozvoje organizace jako takové. Současně v této oblasti sledujeme i cíl posílení manažerských dovedností a kompetencí pracovníků na klíčových pozicích a rozvoj lidských zdrojů v organizaci.

II. Podpora financování organizace a finančního řízení: cílem je rozvoj vícezdrojového financování AOP - podpora fundraisingu v rámci "střechy" a rozvoj projektového financování (z evropských fondů) v členských organizacích. Tímto dojde k navýšení finančních zdrojů pro odbornou klientskou činnost organizace i členských organizací AOP. V oblasti finančního řízení pak cílíme na jeho rozvoj, zefektivnění a zmodernizování v oblasti výkaznictví a současně navýšení transparentnosti financování vůči veřejnosti.

III. Rozvoj marketingu a vnější komunikace v AOP, posílení partnerství: Dílčí cíl projektu v oblasti marketingu a PR spočívá v celkovém jeho rozvoji, resp. komunikace AOP "ven". Součástí tohoto cíle je i snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou, rozšiřování povědomí o občanské poradenství, podpora vzniknu nových partnerství a s tím související vyhledávání nových oblastí spolupráce AOP s veřejnými i soukromými subjekty.

IV. Odborný rozvoj a rozšíření sítě AOP: tento cíl považujeme za jeden z nejdůležitějších. Jedná se o zajištění kontinuální a komplexní metodické podpory a poradenství členským organizacím (vč. zajištění školení pro školitele v odborných tématech) a současně posílení odborných znalostí skrze přenos dobré praxe ze zahraničí.

logolink FB TW

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama

Projekt Asociace občanských poraden se zaměřuje na cílovou skupinu žen ohrožených na trhu práce (ženy s dětmi mladšími 15 - většinou po MD/RD) dvou krajů ČR - Ústeckého a Moravskoslezského.
 
Pro většinu českých žen obnáší už samotné mateřství nutnost opustit na relativně dlouhou dobu pracovní trh, v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání kvalifikace a ve svém důsledku tak zhoršení postavení na trhu práce a s tím související velmi obtížný návrat na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené. Toto jsou problémy, na které se projekt zaměřuje.
 
Cílem je  realizace komplexního podpůrného program skládající se z diagnostických, motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit, které sledují stěžejní cíl projektu - zlepšení postavení ohrožených žen z CS na trhu práce. Součástí aktivit bude i mentoring a koučing při zaměstnání.
 
K tomuto základnímu cíli projektu se váží dílčí cíle, které navazují na zjištěné potřeby cílové skupiny žen ohrožených na trhu práce:
  • Zvýšení motivace žen ohrožených na trhu práce ke znovu začlenění se na trh práce, motivovat 180 žen z CS ke vstupu do projektu a dokončení aktiv.
  • Navýšení orientace 180 zapojených žen na trhu práce, navýšení dovedností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání.
  • Navýšení orientace 180 zapojených žen v oblasti finanční gramotnosti, pracovně-právní problematice.
  • Zjištění osobnostních a profesních předpokladů u všech zapojených žen do projektu.
  • Zvýšení odborných znalostí 40 žen v oblastech potřebných na regionálním trhu práce.
  • Navýšení manažerských dovedností 30 žen z cílové skupiny.
  • Zajištění vzdělávání v oblasti projektového řízení a finančního managementu celkově pro 60 osob z CS.
  • Úspěšné umístění znevýhodněných žen na trh práce - celkově bude zaměstnáno min. 20 os. z CS, z toho 7 v rámci flexibilních úvazků.
 
Projekt bude realizován skrze 5 klíčových aktivit:
 
1. Vstupní diagnostika, motivační aktivity
Všechny osoby z CS nejprve vstoupí do této aktivity, která bude probíhat po celou dobu realizace projektu průběžně. Odborní pracovníci(ce) provedou vstupní diagnostiku, následně se každá žena zúčastní skupinových motivačně-vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity budou probíhat kvartálně v každém kraji. Aktivita naplňuje dílčí cíl projektu 1, 2, 3 a 4.
 
2. Komplexní individuální poradenství
V rámci KA budou podpořeny všechny osoby z CS, které vstoupí do projektu a to minimálně v rámci 12 hodin individuálního poradenství. Aktivita rozvíjí témata ze skupinových aktivit z KA 1, na kterou v tomto bodu částečně navazuje a podobně jako KA 1 naplňuje dílčí cíle projektu 1, 2, 3 a 4. Cílem poradenství je, aby klientka sama (po poskytnutí poradenské pomoci) hledala účinná a efektivní řešení svých problémů a konečné rozhodnutí o nejoptimálnější variantě učinily samostatně.
 
3. Vzdělávání
V rámci této aktivity budou naplňovány některé dílčí cíle projektu. Na základě výstupů zejména z KA 1 některé ženy absolvují doporučené vzdělávací aktivity. Vzdělávání bude součástí komplexního systému podpory. Maximální snaha RT pak bude, aby vzdělávání přímo navazovalo na požadavky trhu práce tak. Současně budou reflektovány závěry z diagnostiky i doporučení z individuálních poradenství. V případě potřeby se některé ženy mohou zúčastnit více vzdělávacích kurzů.
 
4. Zaměstnávání, poradenství při hledání zaměstnání formou mentoringu pro všech 180 os.. Každá žena po ukončení KA 2, příp. 3 bude mít po 3 měsíce k dispozici mentora, který ji bude podporovat při vstupu na trh práce.
 
5. Koučing, následná zpětná vazba-
V rámci KA bude koučing probíhat pro zaměstnané ženy v rámci projektu 6 měsíců.
 
Logo OPZ barevné
 

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz