Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou praha  esf mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo

 

Úvod > O nás > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Seniory nejen v Praze, ale i České republice, stále častěji trápí dluhy. Příčinnou problému se ukazuje jejich nedostatečná finanční gramotnost, která se odráží na zvyšujícím se počtu exekucí na důchody. Příčinami a možnostmi, jak seniorů pomoci, se zabývali odborníci na dnešním semináři zaměřeném na oblast prevence zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti občanů Prahy, kterou uspořádala ve spolupráci s hl. m. Prahou Asociace občanských poraden.

Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky byl název mezinárodní konference, kterou pod záštitou radního hlavního města Prahy Daniela Hodka dnes uspořádala Asociace občanských poraden (AOP) v Sále architektů na Staroměstské radnici. Mezi nejdiskutovanějšími tématy byl problém chudoby a zaměstnávání mladých očima odborníků z České republiky, Skotska, Rakouska, Slovenska a zaměstnavatelských svazů. Záměrem bylo konfrontovat zahraniční zkušenosti se zkušenostmi z České republiky a vzájemně se informovat o aktuálním vývoji sociální politiky v EU a ČR.

Občanské poradny poskytují bezplatné poradenství lidem v dluhové pasti, z níž se sami nedokážou dostat. Mnohdy narážíme na to, že naši klienti ani neví, kolik vlastně dluží a proč. Pracovníci občanských poraden jim pomáhají zorientovat se v celkové výši dluhů a v tom, jak jednotlivé dluhy vznikly. Současně jim vysvětlují základní principy a podmínky oddlužení a je-li to potřeba, pomáhají i se sepsáním návrhu na povolení oddlužení.

Okruhy naší činnosti v problematice předlužení jsme si pro meziroční srovnání rozdělili do čtyř oblastí a sledovali jejich vývoj v letech 2011-2016 (viz tabulka). Nejpočetněji byla zastoupena problematika zadlužování občanů, kam jsme podřadili problémy s rodinným rozpočtem, rady z oblasti práv dlužníků, věřitelů a ručitelů. Dalšími oblastmi pak byla exekuční řízení dle exekučního řádu, insolvenční řízení a exekuce ve správním řízení. Celkově jsme se zabývali až 25 tisíci dotazů ročně.

Prakticky ve všech sledovaných ukazatelích docházelo k nárůstu sledovaných čísel s kulminací v letech 2012 až 14 a postupnému útlumu v letech 15 a 16. Jakkoli tyto statistiky nemohou být chápány jako přesná sociologická data, lze na nich dokumentovat určitý pokles nápadu dluhové problematiky, ke kterému došlo v posledních letech. Z analýzy naší agendy však vyplývá, že řešíme sice méně případů, zato však komplikovanějších, které vyžadují více intervencí a kvalifikované pomoci.

Výše zadlužení lidí, kteří nás oslovují, je v průměru kolem 500 tisíc a nejvyšší případ, který jsme měli možnost zaznamenat, se týkal dluhu ve výši okolo 20 milionů korun. Z tohoto pohledu nelze považovat dluhovou problematiku za vyřešenou a na politické strany před volbami apelujeme, aby jí věnovali i v příštím volebním období zvýšenou pozornost. Představitelům politických stran jsme rozeslali dotazníky k uvedené problematice a před volbami chceme zveřejnit jejich názory.

V loňském roce byly přijaty zákon o spotřebitelském úvěru a novela insolvenčního zákona, jejichž společným cílem je zabránit dalšímu zadlužování sociálně slabých a zneužívání situace předlužených osob některými oddlužovacími společnostmi.

Od letošního července mohou jako placenou službu návrhy na povolení oddlužení sepisovat a podávat jen advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Bezplatně mohou návrhy sepisovat a podávat neziskové organizace akreditované Ministerstvem spravedlnosti. Podvodné oddlužovací společnosti by tak měly být eliminovány.

 Již v průběhu prvního stupně základní školy se nemálo dětí střetává s možností samostatně nakládat s vlastními financemi. Ať už se jedná o pravidelné kapesné, anebo jednorázový příspěvek, pocit ovlivňovat vlastní chod financí v dětech bují od chvíle, kdy jsou schopné nakládat s malou násobilkou.

Problematika spotřebitelství je stále aktuální  a v době před vánočními svátky se zvyšuje počet klientů, kteří se s nekalými prodejci setkávají. V předvánočním čase jsou lidé pod silným vlivem emocí, chtějí si připravit hezké Vánoce a nakoupit dárky pro své příbuzné. Na vyjmenované věci jsou ochotni se zadlužit a to více než v jiném období v průběhu roku. Toho využívají také bankovní i nebankovní společnosti, které pak spotřebitele lákají na lepší podmínky k získání finančních prostředků prostřednictvím úvěru.

Rozhovor s paní ministryní Marksovou proběhl v létě tohoto roku v příjemné atmosféře. Dotazy se týkaly názorů paní ministryně na postavení sociálních pracovníků a roli sociální práce ve společnosti i na změny, které se dotknou sociálních pracovníků či jejich rozvoje.

V poslední době se exekutoři dostávají stále pod větší tlak veřejnosti, médií i orgánů státní správy. To, že zvýšená kontrola nad výkonem exekučního řízení je opodstatněná, dokládá i praxe v občanských poradnách z poslední doby. Některé nešvary stále přetrvávají navzdory několika novelám exekučního i občanského soudního řádu. V mnoha případech se jedná pouze o nevhodnou aplikaci současné právní úpravy, v jiných případech by bylo vhodné stávající legislativu upravit.

Dne 24.6. 2016 navštívila na pozvání předsedy výboru Asociace občanských poraden (AOP) Hynka Kalvody paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Občanskou poradnu Brno (OP Brno), členskou organizaci AOP. Po úvodním představení se všech zúčastněných, ředitel OP Brno David Oplatek stručně představil práci této organizace, kterou za rok 2015 navštívilo 2418 klientů s 4306 dotazy. Nejvíce dotazů v této poradně se pak týkalo občanského soudního řízení a jeho alternativ, občanskoprávních vztahů, problematiky rodiny a mezilidských vztahů, bydlení.

unspecified

Projekt Spotřebitelské poradenství probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu i v roce 2016. Do projektu je zapojeno celkem 21 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit problémy spojené se spotřebitelstvím.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz