Informace pro oběti

Kromě informačního letáčku průvodce oběti trestného činu zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy, které pokládají oběti trestných činů v souvislosti s přípravným řízením a řízením před soudem.

Často kladené otázky v souvislosti s přípravným řízením

Jak a kde podat trestní oznámení?

Trestní oznámení (TO) lze podat písemně nebo ústně do protokolu na kterémkoli útvaru Policie ČR nebo státního zastupitelství. TO nemá žádnou předepsanou formu, mělo by však obsahovat:

  • kdo ho podává (lze i anonymně, nicméně nedoporučujeme)
  • komu (kterýkoli útvar Policie ČR nebo státní zastupitelství)
  • kdy došlo k události
  • kdo spáchal oznamovaný skutek (popis, případně "neznámý pachatel")
  • kde došlo k události
  • jakým způsobem došlo k události
  • co bylo událostí způsobeno (následky, škoda, ...)
  • motiv jednání pachatele
  • vhodné je označení důkazů a navržení svědků (včetně kontaktů)
  • oznamovatel má právo žádat, aby byl do jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních (doporučujeme)

Co dělat, když je policie po podání trestního oznámení nečinná?
Je zde možnost podat žádost státnímu zástupci, aby byly odstraněny průtahy v činnosti policejních orgánů (§ 157a TŘ).

Policie mě neinformovala o tom, jak bylo s mým trestním oznámením naloženo; co s tím?
Klient by měl v TO vždy uvést, že chce být informován o učiněných opatřeních. Pokud policie klienta nijak neinformovala, lze doporučit písemný dotaz (jak bylo trestní oznámení vyřešeno), který bude zároveň zaslán na vědomí dozorujícímu státnímu zástupci. Pokud nebude policejní orgán reagovat, pak je možné opět podat žádost státnímu zástupci podle § 157a TŘ, případně stížnost nadřízenému orgánu policie.

Policie mě předvolala k výslechu (podání vysvětlení), ale já mám strach z "odvety" pachatele; musím tam chodit?
Ano, musíte. Každý má povinnost dostavit se na předvolání k výslechu nebo podání vysvětlení, jinak riskujete uložení pořádkové pokuty nebo předvedení. Můžete ale požádat o utajení Vašich osobních údajů (viz institut utajeného svědka, § 55 odst. 2 TŘ, případně zvláštní ochrana svědka podle zákona č. 137/2001 Sb.).

Policie mi tvrdí, že nahlédnout do spisu můžu až u soudu, je to pravda?
Ne, právo nahlédnout do spisu máte v kterémkoli stádiu trestního řízení. Policie Vám může toto právo odepřít ze závažných důvodů. Pokud s důvody odepření nesouhlasíte, můžete podat žádost státnímu zástupci o přezkoumání důvodů odepření nahlédnutí do spisu; státní zástupce o tom musí rozhodnout neprodleně.

Bojím se, že policie moji výpověď zkreslí, jak tomu předejít?
Po výslechu je třeba pozorně přečíst protokol, pokud nebudete souhlasit s protokolací, můžete podat námitky proti protokolaci a žádat, aby tyto námitky byly zaprotokolovány. Máte právo si zvolit zmocněnce a máte právo, aby tento zmocněnec byl u Vašeho výslechu.

Policie moje trestní oznámení odložila; můžu se nějak bránit?
Pokud bylo vydáno usnesení o odložení věci podle § 159a TŘ, poškozený může proti tomuto usnesení podat stížnost. Pokud však policie odložila TO ještě ve fázi před sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, pak lze doporučit pouze žádost státnímu zástupci o odstranění závady v postupu policejního orgánu podle § 157a TŘ, případně stížnost k nadřízenému orgánu policie.

Bojím se, že policie nic nevyšetří, pachatel se zná s policisty z místního oddělení...
V případech, kdy lze mít odůvodněnou obavu z podjatosti policistů na místním oddělení policie, je dobré podat TO na příslušném státním zastupitelství (nejčastěji podle místa spáchání trestného činu, případně podle místa bydliště pachatele) nebo na příslušném útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování.

Rád bych měl v řízení nějakého zástupce, ale nemám na zaplacení advokáta.
Máte tyto možnosti: pokud Vám byla trestným činem způsobena škoda, Vy uplatníte nárok na náhradu škody, podáte k soudu návrh na bezplatnou právní pomoc zmocněnce a doložíte své majetkové poměry, soudce Vám může jako zmocněnce ustanovit advokáta. Nebo se můžete obrátit na Českou advokátní komoru a požádat o bezplatné přidělení advokáta tuto instituci. Zmocněncem ovšem nemusí být pouze advokát, může to být jakákoliv osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům. V jednodušších věcech, kdy má být zmocněnec spíše jakousi "morální podporou", by zmocněncem mohl být kupříkladu někdo z okolí poškozeného (z rodiny, přátel apod.).

Zaměstnavatel mě nechce uvolnit ze zaměstnání v dobu, kdy mám jít k výslechu.
Zaměstnavatel je povinen Vás uvolnit na nezbytnou dobu, jedná se o neplacené volno, ovšem v rámci svědečného máte právo na náhradu ušlého výdělku.

Předvolali mě k výslechu na druhý konec republiky, musím tam jet?
Opět je na místě upozornit na povinnost dostavit se na předvolání. Lze však požádat orgán policie, zda by nebylo možné výslech řešit formou dožádání dle § 53 TŘ.

 

Často kladené otázky v souvislosti s řízením před soudem


Dozvím se vůbec, až bude nařízen soud?
Ano, jako poškozený máte právo na doručení obžaloby a na vyrozumění o termínu konání hlavního líčení. Pokud jste si ale v řízení zvolil zmocněnce, bude soud obojí doručovat pouze Vašemu zmocněnci.

Zapomněl jsem se připojit s nárokem na náhradu škody a už mi přišlo předvolání k hlavnímu líčení, mohu to ještě napravit?
Ano, s nárokem na náhradu škody se můžete připojit nejpozději při hlavním líčení před zahájením dokazování (výslechu obviněného). Můžete tak učinit ústně při hlavním líčení nebo před hlavním líčením písemně.

Nechtěla bych se u soudu setkat s tím člověkem, co mě znásilnil, mám z něho strach, nechci ho vidět! Soud mě ale předvolal k výslechu jako svědka, co mám dělat?
K výslechu se musíte dostavit, ale můžete žádat, abyste byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného a aby soud učinil všechna nezbytná opatření pro Vaši ochranu, zejména aby zamezil Vašemu setkání s obviněným před jednací síní před i po výslechu, zajistil Vám doprovod justiční stráže apod.

Pachatel, co způsobil dopravní nehodu, se se mnou spojil, omluvil se mi a chce se dohodnout na náhradě škody; mám na to přistoupit?
Pokud pachatel projevuje dobrou vůli nahradit škodu, je pro obě strany vhodné pokusit se uzavřít dohodu o náhradě škody. Můžete se o to pokusit sám (případně zastoupen svým zmocněncem - advokátem) nebo se můžete obrátit na příslušné středisko Probační a mediační služby a žádat mediaci. Mediací se rozumí zprostředkování řešení konfliktu způsobeného trestným činem smírnou cestou tak, aby Vám byla v nejvyšší možné míře nahrazena způsobená škoda a zohledněna dobrá vůle pachatele odčinit škodu způsobenou trestným činem. Trestní řízení následně může skončit podmíněným zastavením trestního řízení nebo narovnáním, bez zbytečného sankcionování pachatele.

Můžu se zeptat u soudu znalce, z čeho vycházel při určení výše škody ve znaleckém posudku?
Ano, jako poškozený (případně Váš zmocněnec) máte právo v průběhu hlavního líčení klást svědkům i znalcům dotazy, a to poté, co předseda senátu skončí výslech a udělí Vám slovo.

Soud mě vyrozuměl o hlavním líčení, musím tam jít?
Nemusíte, pokud nejste zároveň předvolán jako svědek. Účastnit se hlavního líčení je Vaše právo, ne povinnost. Pokud máte zmocněnce, může být u hlavního líčení přítomen pouze Váš zmocněnec - Vy tak budete mít přehled o průběhu trestního řízení a zároveň se vyhnete osobní účasti na hlavním líčení, která pro Vás může být traumatizující.

Pachatel mi způsobil těžké zranění, v důsledku kterého jsem byl měsíc v pracovní neschopnosti; na náhradu jaké škody mám nárok?
V důsledku způsobené škody na zdraví máte nárok na bolestné, dále máte nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění (jedná se o jednorázové částky, jejichž výše je stanovena na základě bodového ohodnocení lékařem), na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (pokud jsou dávky nemocenského nižší než Váš výdělek před úrazem) a po skončení pracovní neschopnosti (pokud je Váš výdělek v důsledku úrazu nižší než před ním), a na náhradu účelně vynaložených nákladů léčení.

Nestihl jsem se připojit s nárokem na náhradu škody a soud už ve věci rozhodl trestním příkazem. Co s tím můžu dělat? Mohu se ještě v trestním řízení domoci svého nároku?

Bohužel... Pokud tento trestní příkaz nabude právní moci (státní zástupce ani obžalovaný nepodají odpor), trestní řízení je tímto skončeno. Jako poškozený nemáte právo podat proti trestnímu příkazu odpor. Můžete se pokusit s obžalovaným na náhradě škody dohodnout nebo ho zažalovat u civilního soudu.

Syn zemřel v průběhu trestního řízení, ve kterém se připojil se svým nárokem na náhradu škody; mám možnost se nějakým způsobem účastnit řízení před soudem?
Ano, pokud jste dědicem Vašeho syna, vstupujete na místo něj do práv poškozeného a můžete se připojit s nárokem na náhradu škody. Nepřechází na Vás (v případě škody na zdraví) ovšem nárok na bolestné a ztížení společenského uplatnění, ty zanikají smrtí poškozeného.

Syn byl zavražděn, mám v řízení před soudem nějaká práva?
Ano, v trestním řízení jste v postavení poškozeného a máte tedy právo na doručení opisu obžaloby a vyrozumění o konání hlavního líčení, právo účastnit se hlavního líčení, ...... (viz výše) a zejména právo připojit se s nárokem na náhradu škody nejpozději při hlavním líčení do zahájení dokazování. Co se týče nároku na náhradu škody, máte právo hlavně na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem a na částku jednorázového odškodnění pozůstalým (dle § 444 odst. 3 OZ).