Návštěva exekutora v bytě klienta pouze za přítomnosti nezletilého dítěte

Výchozí situace

Uživatelem služby (dále US) je žena – matka tří nezletilých dětí, samoživitelka - ve věku 36 let. Občanskou poradnu US kontaktovala poprvé telefonicky v březnu 2018. US má dluh, který dlouhodobě není schopna hradit, dluh je již v exekuci. US se ze strachu vyhýbá komunikaci s exekutorem, protože momentálně nemá peníze na úhradu svého závazku. US má také pohledávku u otce svého syna, který jí dluží na výživném a na kterého podávala návrh na nařízení exekuce.

US se po telefonu pokouší přiblížit vzniklou situaci, zní velmi rozrušeně až hystericky. US bezprostředně po návratu ze zaměstnání zpět domů zjistila, že v bytě byl exekutorem proveden soupis movitého majetku. Soupis byl proveden pouze za přítomnosti její nezletilé dcery. Zběžnou kontrolou US zjistila, že v bytě chybí notebook, který měla zapůjčený od svého tchána. US vstup exekutora do bytu pociťuje jako silný zásah do soukromí, a to především pro její nezletilou dceru.

Zakázka

 • Mohl exekutor takhle vstoupit do bytu, když v něm byla jen nezletilá dcera?
 • A co mám teď dělat, když exekutor z bytu odnesl notebook, který není můj?
 • Co mám dělat, když nesouhlasí soupis věcí s tím, jaké vybavení domácnosti bylo oblepeno?
 • Je možné dostat od exekutora zabavený notebook zpět, když není můj?
 • Mohu nechat případné splátky výživného na mého syna posílat přímo na účet exekutora ke splácení mého dluhu?

Průběh spolupráce

 • US mluvila velmi překotně, nedokončovala věty. Poradkyně poskytla US podporu a čas ke zklidnění, následně se doptala na podrobnosti.
 • Poradkyně s US hovořila o vzniklé události a informovala ji o možnostech řešení.
 • Poradkyně popsala, jak vykonavatel exekutora postupuje při soupisu majetku.
 • Společně s US poradkyně prošla postup exekutora, který byl u ní v bytě, tak, jak ho US popsala nezletilá dcera.
 • Exekutor je oprávněn zajistit si vstup do bytu – dcera otevřela.
 • Prokáže se průkazem a exekučním příkazem – US potvrdila, že se dceři takto prokázal a také jí nabídnul, že pokud má nějaké pochybnosti nebo obavy, tak zavolá k asistenci policii, což dcera US odmítla.
 • Provede soupis majetku, příp. odnese zajištěné věci.
 • Provede o tom zápis – ten nechal exekutor v bytě.
 • US bylo dále sděleno, že věc, která byla sepsána do majetku dlužníka, je možné nechat vyřadit ze soupisu. US by měla neprodleně informovat vlastníka notebooku o vzniklé situaci. Vlastník notebooku – ne dlužník – může požádat exekutora o vyjmutí věci ze soupisu, a to do 30 dnů od provedení soupisu. Prokázat vlastnictví věci lze např. dokladem o koupi. Pokud žádosti nebude vyhověno, lze podat vylučující žalobu k soudu. US byly předány vzory žádosti o vyjmutí věci ze soupisu a návrhu soudu na vyloučení věci z exekuce, které poradkyně US podrobně popsala a vysvětlila.
 • US byla informována, že si může podle vytištěného soupisu překontrolovat polepené vybavení bytu – na každé samolepce vylepené vykonavatelem exekutora musí souhlasit číslo spisové značky, datum provedení soupisu a pořadové číslo věci v soupisu. S případnými nesrovnalostmi se lze obrátit na příslušného exekutora a písemně ho požádat o vysvětlení, případně ho vyzvat k nápravě.
 • Výživné – oprávněný je syn, na jehož výživu je výživné určeno. US vysvětleno, že výživné musí být uplatněno v souladu s účelem, pro který je určeno – tedy na výživu syna. Výživné nelze použít na jiné účely.
 • US bylo také sděleno, že v této situaci je možné kontaktovat exekutora a pokusit se vyjednat nějaké vhodné řešení.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

US při následné osobní schůzce děkovala za okamžité odborné informace, které od OP získala při telefonické konzultaci, a které US přispěly k tomu, aby byla schopna v klidu řešit celou situaci. US se později spojila s exekutorem, domluvili se na jednorázovém uhrazení části dluhu a jeho následném splácení. US hrozí mobiliární exekuce. Riziko exekučního zabavení a prodeje majetku osoby, která není dlužníkem.

Kazuistika vypracována: leden 2021