Komplexní program podpory prevence a řešení zadluženosti žen samoživitelek

Hlavním cílem projektu Asociace občanských poraden je pomoci lidem ohroženým předlužeností, specificky pak rodičům samoživitelům ( zejm. matky samoživitelky, tedy ženy, které samy pečují o osoby mladší 15 let a to včetně žen na MD/RD, které samy pečují o dítě).

Podpora bude poskytována zejména prostřednictvím těchto aktivit:

1) Vstupní diagnostika

Zjištění situace klienta - v rámci vstupní diagnostiky bude zmapována situace klienta. Výstupem bude Zpráva z úvodního setkání, která bude současně komplexní "anamnézou" jednotlivého klienta - poradce zde vytyčí hlavní problémy a stanoví doporučení k následné práci s klientem.

2) Realizace individuálního programu

Individuální program představuje hlavní část podpory určenou osobám z cílové skupiny projektu. V poradenství, které bude klientům poskytováno, spočívá zásadní část pomoci, směřující k řešení jejich nelehké životní situace. Individuální program se bude věnovat dluhové problematice

Konkrétní postup při práci s CS bude rozdělen do několika kroků:

- Vytvoření přehledu všech pohledávek klienta
- Stanovení prioritních dluhů (to znamená dluhy, které ohrožují klienta nejvíce např. ztrátou přístřeší, nebo ztrátou svobody)
- Vytvoření přehledu aktiv klienta
- Návrh konkrétních kroků (např. splátkový kalendář, návrh na oddlužení atd.)
- Revize postupu (kontrola navrženého postupu a posouzení rizik
- Průběžná revize postupu, konzultace s klientem při řešení problému

V případě potřeby doporučíme další odborné podpory - např. právní zastoupení v případě soudních sporů (zejm. pro bono advokátní služby).

Dokument ke stažení