Skip to main content

Informace zájemcům o členství v Asociaci občanských poraden

Proces přijímání nové občanské poradny probíhá přibližně jeden rok. Celý postup podrobně popsán v metodice pro vstup a přijímání nových poraden do AOP.

Dokumenty ke stažení:

 

Čl.IV. stanov občanského sdružení Asociace občanských poraden definuje, že:

1. Řádným členem sdružení mohou být:
a) fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a s cíli sdružení,
b) právnické osoby, které provozují občanskou poradnu podle pravidel a zásad stanovených sdružením.
2. Přidruženým členem sdružení mohou být právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. V navazujících odstavcích a článcích Stanovy popisují postup přijímání nových členů jakož i práva a povinnosti všech členů.

Ostatní základní dokumenty AOP (např. Standardy kvality občanských poraden, Kodex poradce, Charta OP) naleznete v sekci Ke stažení.

Upozorňujeme, že Občanskou poradnu (OP), která má zájem o přidružení do sítě AOP, může provozovat pouze nevládní nezisková organizace (NNO). Současná praxe připouští dvě možnosti:

1. NNO - právnická osoba zřízená za účelem provozování občanské poradny,

2. občanská poradna je organizační složkou (součástí) NNO (ta může provozovat více zařízení) s jasným statutem v rámci této organizace (vedoucí OP a jeho zástupci by měli být vybaveni konkrétními pravomocemi k zastupování poradny navenek).

Občanská poradna zapojená v síti AOP si sama zajišťuje finanční prostředky na provoz a AOP platí členský příspěvek za služby, které využívá (zejména za přístup k informačnímu systému AOP). Servisní centrum AOP (SC) podporuje poradny sdružené v AOP zejména metodicky (zajišťuje školení, poskytuje členským poradnám přístup k informačnímu systému AOP a jeho aktualizacím, informuje poradny o možnostech získávání finančních prostředků atp.).