Skip to main content

Projekty

Asociace občanských poraden realizuje projekty, které jsou zaměřené především na vzdělávání, poradenství, zaměstnávání či na poskytování metodické podpory.

Profesionalizace a rozvoj Asociace občanských poraden

Projekt se zaměřuje na zvýšení profesionalizace a kapacity organizace skrze posílení personální politiky, podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování, tak na podporu svých členů skrze poradenství a metodickou činnost. Dále je projekt zaměřen na posílení síťování, navýšení spolupráce s veř. správou, rozšiřování povědomí ve společnosti o činnosti AOP a sdílení dobré praxe.

Ukončené projekty

Zde můžete nalézt obsah a výstupy projektů, které Asociace občanských poraden realizovala v minulých letech.