Finanční gramotnost a prevence zadluženosti seniorů

Hlavní náplní projektu je realizace seminářů, aby byli senioři seznámeni s rizikovými situacemi  a svými právy, a dokázali tak rozeznat špatné zacházení ze strany rodiny či veřejnosti.

Více

Spotřebitelské poradenství 2021

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu bylo poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Více

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2021

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají.

Více

Obrana seniorů proti manipulaci, šikaně a týrání

Cílem projektu je podpořit seniory žijící na území hlavního města Prahy v oblasti obrany proti manipulaci v mezilidských vztazích, týrání a šikaně díky realizaci seminářů.

Více

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení- 2021

Projekt se zaměřuje na rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů.

Více

Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy s onko. onemocněním, kterým nabízí aktivity vč. rekvalifikace pro lepší uplatnění na současném trhu práce.

Více

Spotřebitelské poradenství 2020

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Více

Vzdělávání a podpora poraden v tématu Bydlení-2020

Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství v 18 oblastech. Problematika bydlení představuje téměř 8% všech dotazů, tudíž je důležité zvyšovat kvalifikaci občanských poradců a prohlubovat jejich orientaci v problematice celé řady otázek, které souvisejí s problematikou bydlení a této problematiky se úzce dotýkají.

Více

Spotřebitelské poradenství 2019

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Více

Občanské vzdělávání: SŠ

Projekt je financovaný z EU z OP Praha – pól růstu ČR. Projekt se věnuje rozvoji občanského vzdělávání na středních školách v Praze. Součástí programu je další vzdělávání pedagogů.

Více

Posilování finanční gramotnosti a prevence předlužení seniorů a lidí se zdravotním postižením v Libereckém kraji

Projekt je zaměřený na prevenci zadlužování seniorů na území Libereckého kraje. V rámci projektu jsou realizovány semináře, které cílí na zvyšování finanční gramotnosti seniorů. Témata seminářů jsou věnována problematice předcházení zadlužení, nejčastějším příčinám zadlužení, příkladům z praxe občanské poradny, možnostem poskytování poradenství seniorům vtéto oblasti a problematice oddlužení.

Více

Komplexní program podpory prevence a řešení zadluženosti žen samoživitelek

Hlavním cílem projektu Asociace občanských poraden je pomoci lidem ohroženým předlužeností, specificky pak rodičům samoživitelům ( zejm. matky samoživitelky, tedy ženy, které samy pečují o osoby mladší 15 let a to včetně žen na MD/RD, které samy pečují o dítě).

Více

Legal Assistance and socioprofessional legal assis

The main aim of the project is to improve the legal assistance and socioprofessional legal assistance in V4 countries.

Více

Proč zrovna já?

Projekt realizuje Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Doba trvání spolupráce byla stanovena od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2015.

Více

Občanské vzdělávání

Projekt Občanské vzdělávání je zaměřen na zvýšení odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a zvýšení motivace a posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání.

Více

Otevřené dveře

Hlavní ambicí projektu je na základě využití pozitivních přístupů ze zahraničí vypracovat a pilotně otestovat metodiku práce s mladými absolventy sociálně orientovaných oborů.

Více

Vzdělávání poradců - bydlení

Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem je zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách.

Více

50 let není handicap

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku. Tento projekt je realizován AOP a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.

Více

Rozvoj v Asociaci občanských poraden

Projekt je zaměřen na posílení kapacity je posílení kapacity AOP skrze podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování a současně navýšení kvality poskytovaných..

Více

Environmentální poradenství

V projektu je využita existující síť občanských poraden s tím, že občanské poradenství je rozšířeno o environmentální občanské poradenství a o poradenství v oblasti aktivního občanství.

Více

Komplexní poradenství obětem trestných činů

Záměrem tohoto projektu je posílení a zkvalitnění nabídky služeb pro oběti trestných činů.

Více

Sladit práci a rodinu dá práci

Asociace občanských poraden vstoupila dnem 1. srpnem 2009 jako partner EuroProfisu do dvouletého projektu Sladit práci a rodinu dá práci.

Více

Předlužení

Projekt Prevencí proti chudobě je přispěvkem Asociace občanských poraden (AOP) ve vyhlášeném Evropském roku boje proti chudobě.

Restorativní justice

Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření širší funkční sítě služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s AOP.

Specializované poradenství obětem TČ

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR od září 2006 do června 2008 v Berouně, Třebíči a Brně. V těchto městech byly poskytovány služby v občanské poradně AOP i ve středisku PMS ČR.

Více

Bydlení

Tento projekt je zaměřen nejen na poskytování poradenství klientům a na právně-osvětovou činnost, ale také na podpůrné, školící a expertní služby.

Více

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy ohrožené na trhu práce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji s cílem zlepšit jejich postavení na trhu práce.

Více

Občanské poradenství 2015

Projekt Občanské vzdělávání byl realizován za podprory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhal od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Cílem projektu bylo poskytování poradenství v 18 oblastech.

Více

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách.

Více

Dluhové poradenství

Projekt je realizován za podpory ČSOB a Poštovní spořitelny se zaměřením na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy.

Více

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Více

Občanské poradenství

Cílem projektu je poskytování  poradenství občanům prostřednictvím 4 členských obč. poraden a 4 kontaktních míst v Praze. Projekt je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy.

Více

Společně pro Prahu 7

Cílem projektu je integrace seniorů a rodin s dětmi do společnosti. Pro dosažení cíle bylo zřízeno komunitní centrum na Praze 7. Projekt je financován z OP Praha-pól růstu ČR.

Více

Občanské vzdělávání

Projekt je financovaný z EU z OP Praha – pól růstu ČR. Projekt se věnuje rozvoji občanského vzdělávání na středních školách v Praze. Součástí programu je další vzdělávání pedagogů.

Více

Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy s onko. onemocněním, kterým nabízí aktivity vč. rekvalifikace pro lepší uplatnění na současném trhu práce.

Více