Skip to main content

Dopad projektu Dluhové poradenství na Středočeský kraj

Asociace občanských poraden hodnotí dopad svého ambiciózního projektu Dluhové poradenství, který je díky rozsahu a unikátním pokusem, jak poskytnout občanům České republiky kvalitní a komplexní dluhové poradenství.

Projekt, který odstartoval v prosinci 2007 a potrvá do listopadu 2010, zatím probíhá ve čtrnácti občanských poradnách po celé České republice. Ve Středočeském kraji to je v OP v Berouně.

Ze statistik vyplývá setrvalý nárůst dotazů vztahujících se k problematice zadlužování. Za celý loňský rok 2007 bylo ve středočeských poradnách v síti AOP poskytnuto poradenství 211 klientům, zatímco za letošní půlrok poradci radili v rámci dluhového poradenství již ve 209 případech.

 

Se systémem práce se zadluženými klienty se budou každý rok seznamovat další poradny, které budou participovat i na ostatních aktivitách. Kromě poradenství však projekt myslí také na osvětu široké veřejnosti, která se o rizicích zadluženosti dozvídá z pravidelných seminářů. Cílem projektu totiž není pouze řešení již existujících problémů klientů, ale především důraz na prevenci nezdravého předlužování.

 

Cením si, že díky projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství" tu existuje možnost, jak pomoci lidem co nejdříve a co nejúčinněji řešit svou nepříznivou situaci týkající se předlužení např. nabídkou pomoci při komunikaci s věřiteli, či sestavením osobního nebo rodinného rozpočtu" dodává statutární náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, protidrogové tematiky a národnostních menšin Mgr. Josef Vacek.

 

Klienti občanských poraden tak získají komplexní služby dluhového poradenství. „Poradci umí vysvětlit, jak postupují věřitelé a exekutoři v případě dlužných splátek, ale i jak jednat v případech dluhové pasti. Především doporučujeme svým klientům pečlivé pročítání smluv v klidu. Snažíme se také své klienty dovést k včasnému jednání s věřiteli, popř. již s exekutory, obecněji řečeno k uvědomění si odpovědnosti" zmiňuje poradce OP Beroun Radko Richter.

 

Díky projektu je občanům v poradnách možno poskytnout kvalitní radu především v souvislosti s novým insolvenčním zákonem, v souvislosti s exekucemi, poradny mohou pomoci při vyjednávání splátkového kalendáře, s výpočtem RPSN, s vyjasněním složitějších smluvních podmínek atd.

 

Přál bych si především, aby se v rámci projektu ozkoušená metodika dluhového poradenství rozšířila do co nejvíce členských poraden a stala se v budoucnu trvalou součástí služby občanům," nastínil plány do budoucna ředitel AOP Hynek Kalvoda.

 

Poradny AOP uvádějí, že nejčastěji v rámci dluhového poradenství poskytovaly informace a rady, jak postupovat dále při oddlužení. Některé poradny uvádějí, že klientovi poskytly aktivní pomoc na řešení problému tzn. pomoc při komunikaci s věřitelem, zastoupení atd.

 

Velmi časté a bohužel smutné také bývá, že lidé nechávají řešení věcí na poslední chvíli. Velmi často se stává, že se do poradny dostaví klient, který chce podat odvolání a lhůta pro jeho podání mu končí buď tím dnem nebo následující.

 

Průměrný věk klientů vypočítaný ze zjištěných údajů je 41 let. Obecně lze říci, že se klienti nejčastěji pohybují ve věku 40 - 50 let, nepatrně více navštěvují poradnu muži, jedná se o klienty, kteří obvykle patří k střední nebo nižší sociální vrstvě. Velmi zřídka jsou mezi klienty OSVČ a podnikatelé. Typickým klientem je rozvedený muž, jehož dluh vznikl ze spotřebitelského úvěru či z kreditní karty, který se pohybuje v rozmezí 400.000,-Kč až 600.000 Kč.

 

A jak vlastně práce s klienty v občanských poradnách vypadá? Pro ukázku je možno uvést následující klasický případ z berounské poradny:

 

Do poradny přichází klient, který chce okamžitě požádat o prominutí dluhů z důvodu zahájení exekuce. Klient je obeznámen s podstatou případného povolení oddlužení. Poradce vysvětluje, že žadatelovy dluhy nesmí pocházet z podnikání a žadatel sám nesmí být podnikatelem. Dále je klient upozorněn, že je možné, že po podání návrhu po něm bude chtít soud složit zálohu až do výše 50.000,-Kč. Klient je obeznámen, že je třeba se důkladně věnovat vyplnění formuláře a doložení všech požadovaných příloh. Zájemce je informován, že může podat návrh také prostřednictvím právníka. Klient z této kauzy se rozhoduje využít svých schopností v součinnosti s naší poradnou.

 

Při další konzultaci je klient obeznámen s tím, že musí doložit a popsat všechny své závazky a věřitele, stejně jako majetek a případné své pohledávky. Po zmapování klientových závazků poradce jednoduchým výpočtem zjišťuje, zda klient splňuje hlavní podmínku a to je pokrytí 30% celkových závazků do pěti let. Protože klient tuto podmínku splňuje a i další náležitosti jsou v pořádku, je přistoupeno k vyplnění návrhu. Návrh si vyplňuje klient sám za asistence poradce." dodává Kateřina Vosičková, poradkyně z OP Beroun.

 

Další informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách Asociace občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz/dluhy. Projekt je podpořen za laskavého přispění ČSOB, Poštovní spořitelny, Magistrátu hl.m. Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti ČR.