Skip to main content

Dluhy v manželství jsou společným závazkem

Asociace občanských poraden (AOP) realizující od roku 2007 projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti" zaznamenává v poradnách zapojených do Projektu nárůst dotazů ohledně zadlužení jednoho nebo obou manželů. Dluhy v manželství jsou ale součástí společného jmění manželů, tudíž i dluhy jednoho z nich zatěžují oba rovným dílem, pokud není uzavřena předmanželská smlouva.

Dle výkladu §§ 143-151 občanského zákoníku JUDr. Tomáše Vincourka z Asociace občanských poraden „může společné jmění manželů (dále jen „SJM") vzniknout pouze mezi manželi. Obecně pojem SJM zahrnuje majetek, který nabyli manželé za trvání manželství. Výjimku tvoří majetek získaný jedním z manželů dědictvím, restitucí nebo darem, majetek nabytý jedním z manželů, který náleží do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věci které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů."

Právě SJM a dluhy v něm zahrnuté jsou častým dotazem klientů občanských poraden. A to ať už z důvodu uvažování o rozvodu jedním nebo oběma manželi nebo z důvodu ochrany majetku rodiny i při setrvání obou manželů ve svazku. Převažují případy, kdy oba manželé vědí, že se jeden nebo druhý zadlužuje, respektive činí tak oba společně a vědomě. Zřídka jsou známy případy, kdy se zadlužuje pouze jeden z manželů, aniž by o tom řekl druhému. Po čase stejně druhý z manželů na dluhy chotě přijde a po emocionální vlně přijde snaha o racionální řešení. Důležité je v této fázi zmapovat situaci do všech detailů a nalézt reálné možnosti řešení této situace. Jednou z možností je zúžení společného jmění manželů.

Zúžení SJM je právní akt, kdy je formou notářského zápisu smluvně upravena šíře SJM, odkud nemůže být vyjmutý majetek tvořící základní vybavení domácnosti. Zúžení SJM může být chápáno jako preventivní krok, ve výjimečných případech i jako represivní krok, proti dluhům rodiny pod vlivem zadlužování jednoho z manželů. Pohledávky existující v době uzavření smlouvy o zúžení SJM jsou ale v případě exekuce uplatňované na celou šíři SJM.
Soud může udělit již zmíněnou výjimku a povolit zúžení SJM i pro již existující dluhy, a to v případě, že pro tento krok existují závažné důvody. Závažnými důvody je myšleno především ohrožení zabezpečení rodiny neuváženým chováním jednoho z manželů, který nakládá se společným majetkem na úkor ostatních členů rodiny, nebo pokud se jeden z manželů stane neomezeným ručitelem obchodní společnosti.

Výše popsané řešení je jednou z cest, jak ochránit rodinu před pádem do chudoby kvůli dluhům, které jsou velkou zátěží pro individuální rozpočet, pro rodinný rozpočet jsou však ještě významnějším břemenem. Pochopitelně zmiňované kroky sníží životní standardy rodiny, zejména proto, že majetek mimo zúžené SJM podlehne s velkou pravděpodobností exekuci a do zúženého SJM lze zahrnout jen omezené množství majetku. Na druhou stranu ale v horizontu několika let může zúžení SJM značně prospět jako prevence i jako represe.