Skip to main content

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou poskytuje poradenství již pátým rokem

Pátý rok účasti v projektu „Dluhové poradenství", realizovaného ve spolupráci s Asociací občanských poraden a za podpory ČSOB a Poštovní spořitelny, završí koncem prosince Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou.

Od začátku roku v oblasti problémů s dluhy vykázala zatím bezmála čtyři stovky dotazů, což je zhruba stejný výsledek, jako v loňském roce. K nárůstu dotazů tedy poprvé za dobu trvání projektu nedošlo. Problematika předlužení byla však ve srovnání s ostatními občanskoporadenskými oblastmi na prvním místě. Spolehlivě lze říci, že se minimálně každý třetí dotaz týkal problémů s dluhy. Poradkyně s klienty nejčastěji řešily práva a povinnosti dlužníků (neschopnost splácet), exekuce či výkon rozhodnutí a oddlužení podle insolvenčního zákona - lidově osobní bankrot.

Kromě poradenství se i letos poradna věnovala prevenci, a to uspořádáním čtyř besed pro širokou veřejnost s tématem finanční gramotnosti. V tomto směru se velmi osvědčila spolupráce s ostatními sociálními službami, Probační a mediační službou či Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou, jejichž klienti patří mezi předlužením zvlášť ohrožené. Protože jsou dluhy stále top tématem, rádi bychom na prevenci nezdravého zadlužování - prostřednictvím osvětových aktivit pro širokou veřejnost - navázali. Věříme, že projekt bude pokračovat a besedy nabídneme i v nadcházejícím roce.

Jana Suchá, vedoucí

AGAPÉ, o. s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v r. 2001 za účelem poskytování služeb občanského poradenství na Rychnovsku. Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou nabízí odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. (o soc. službách) - poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva aj.; praktické, věcné a správné informace; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání os. záležitostí; zprostředkování kontaktu s navazujícími službami (poskytujícími odbornou pomoc)

BEZPLATNĚ, DISKRÉTNĚ, NESTRANNĚ A NEZÁVISLE

Poslání: Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou poskytuje rady, informace a pomoc všem občanům, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Cíl: Cílem OP je nabídnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci bezplatnou, diskrétní, nestrannou a nezávislou pomoc a podporu v aktivním přístupu při řešení problému. Cílem je poskytovat odborné služby zachovávající a rozvíjející důstojný život občanů a přispívat k ovlivňování chodu veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.