Skip to main content

Manželství a exekuce

V loňském roce jsme vás informovali o úpravách společného jmění manželů (dále jen „SJM“) a změnách, které v této oblasti přinesl nový občanský zákoník. I přes rozšíření možností úprav však veškeré odchylky SJM od zákonného režimu zůstávaly neúčinné vůči třetím osobám, tedy nejčastěji věřitelům. V případě exekuce byly dluhy jednoho z manželů vymahatelné ze společného jmění, tedy i z majetku druhého manžela.

Podívejme se nyní, jaké změny ve prospěch ochrany manželů přinesl v roce 2015 exekuční řád a občanský soudní řád.

Exekutorům např. stanoví povinnost zjistit před nařízením exekuce na majetek v SJM, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky evidována smlouva o úpravě SJM nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů. Při vydání exekučního příkazu je pak exekutor povinen vycházet z obsahu listiny jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem, vyslovil-li s tím souhlas oprávněný.

Manželství tedy přestává být za určitých podmínek neomezeným ručitelským závazkem, jak bylo označeno v důvodové zprávě ke zmíněné novele. Došlo tak ke kýženému propojení právních předpisů vztahujících se k dané problematice a naplnění smyslu odchylek SJM zamýšlených občanským zákoníkem pro ochranu před dluhy manžela.

Od roku 2014 bylo exekutorům umožněno vymáhat dluhy vzniklé před sňatkem ze společného jmění. Novelou účinnou od července 2015 byla sice tato úprava vyjmuta z procesních předpisů (občanského soudního řádu a exekučního řádu), zůstává však nadále zachována v občanském zákoníku. Ze SJM lze tudíž stále vymáhat dluhy druhého manžela vzniklé před sňatkem, a to do poloviční výše.

Ke změnám v exekucích ještě doplňujeme, že od července již není možné provádět srážky z příjmů manžela dlužníka. Od roku 2013 totiž zákon umožňoval nařídit exekuční srážky z příjmu manžela, šlo-li o vydobytí závazku patřícího do SJM (tedy např. dluhu, který vznikl byť jen jednomu z manželů za trvání manželství). Mnozí manželé, kteří předtím neměli o dluzích svého protějšku tušení, se tak dočkali nemilého překvapení, když neobdrželi celou mzdu.

Vznikne-li jednomu z manželů dluh, který nesplácí, je nyní možné druhému manželovi exekučně postihnout účet, ovšem pouze do výše poloviny jeho zůstatku.

Změny se dotkly i exekutorského zástavního práva na nemovitosti. V minulosti často exekutoři zřizovali zástavní právo na nemovitost dlužníka, aby si pojistili vymožení pohledávky. Ne vždy pak k prodeji skutečně přistoupili. Nově je možné zřídit exekutorské zástavní právo na nemovitost ve vlastnictví dlužníka pouze na návrh věřitele. Ten však musí předem zaplatit exekuční náklady a také sám podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Lze tedy předpokládat, že na základě těchto opatření bude docházet ke zřizování exekutorského zástavního práva na nemovitostech méně.

Od září došlo ještě k dalším změnám, které uvítají spíše dlužníci či jejich blízké osoby. Zákon výslovně uvádí, jaké vybavení domácnosti již není možné exekučně postihnout: lůžko, stůl, židli, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo; za předpokladu, že hodnota věcí zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. Nově je také nemovitost, ve které má dlužník trvalé bydliště, až na výjimky chráněna před prodejem v exekuci kvůli dluhu nepřesahujícímu 30 000 Kč.

Možnosti vymáhání dluhů, práva a nároky věřitelů a dlužníků se tedy neustále proměňují, misky vah se v průběhu času překlápí někdy více na stranu věřitelů, někdy dlužníků a jejich blízkých osob. Nechme se tedy překvapit, co nám v tomto směru přinese budoucnost.

Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=44064