Skip to main content

Slovník pojmů

Akontace
První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.

Anuita
Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

Blokace platební karty
Jednorázový úkon, kterým se zamezí použití platební karty s magnetickým pruhem v bankomatech a v platebních terminálech obchodníků.

Bonita
Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr.

Čistá úroková sazba
Nominální úroková sazba (obvykle uváděná), od níž je odečtena daň z příjmu (aktuálně ve výši 15%).

Debetní platební karta
Debetní karta, lze jí čerpat až do zůstatku na běžném účtu.

Depozitní certifikát
Listinný cenný papír, který umožňuje zhodnocení volných finančních prostředků. Banka se vydáním depozitního certifikátu zavazuje splatit jeho držiteli k uvedému datu hodnotu certifikátu společně s úroky.

Deviza
Zahraniční měna v bezhotovostní formě.

EC/MC Bussines Card (Silver)
Embosovaná platební karta (společnosti Europay/Mastercard) určená výhradně pro firmy k úhradě výdajů na služebních a obchodních cestách. Mezinárodní karta.

EC/MC Gold Card
Embosovaná platební karta (společnosti Europay/Mastercard) pro nejbonitnější klientelu. Pouze mezinárodní. Nabízena s bohatým spektrem doplňkových služeb.

Elektronické platební karty
Mají na svém rubu magnetický proužek, který nese informace o kartě (její číslo a PIN). Těmito kartami lze vybírat v bankomatech a platit u obchodníků s on-line terminálem.

Elektronické (přímé) bankovnictví
Forma komunikace s bankou a bankovním účtem, při níž klient nemusí osobně navštívit pobočku banky a veškerá komunikace se odehrává pomocí moderních komunikačních kanálů - internet, mobilní telefon atd.

Embosovaná platební karta
Platební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Lze ji použít v tzv. imprinterech, tedy obchodních terminálech, kterým se říká "žehlička".

Eurocard/MasterCard (EC/MC - platební karta)
Embosovaná platební karta společnosti Europay/Mastercard, použitelná v bankomatech a všech obchodech označených logem EC/MC. Může být domácí i mezinárodní. Karta pro středně bonitní klientelu.

Eurošeky
Eurošek (eurocheque) je produktem mezinárodní bankovní asociace EUROPAY Int., která provozuje tento sytém v Evropě a Středomoří již několik desítek let. Eurošek je modifikovanou formou soukromého šeku. Jeho součástí je záruční karta, která potvrzuje bonitu šeku a zaručuje jeho proplacení.

GSM banking
GSM banking je nová bankovní služba, která umožňuje ovládat běžný účet prostřednictvím mobilního telefonu GSM.

Home banking
Home banking je služba, která umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím sítě internet nebo telefonu. Ke komunikaci potřebujete vhodný počítač připojený na internet s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví, kde stačí mít pouze přístup k internetu).

Internetové bankovnictví
Při používání internetového bankovnictví komunikuje klient s bankou prostřednictvím celosvětové sítě Internet.

Kolizní opatrovník
Osoba, stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého.

Kontokorent
Krátkodobý úvěr, který banka poskytuje k běžnému účtu. Klient díky němu může na účtu v povoleném rámci přečerpat limit vlastních prostředků.

Kreditní karta
Úvěrová platební karta, funguje tak, že klient má stanoven úvěrový limit do kterého může čerpat. Poskytnutý úvěr je revolvingový, splacení úvěru se děje zpravidla jednou měsíčně.

Limit platební karty
Určuje maximální částku, kterou je možné za určité časové období (den, týden) utratit pomocí platební karty.

Maestro (platební karta)
Elektronická platební karta společnosti Europay/Mastercard, použitelná v bankomatech a on-line terminálech. Může být domácí i mezinárodní. Dnes se vydává automaticky k běžným účtům.

Odbytné
Částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.

Oprávněná osoba
Fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (nebo i za jiných okolností). Není-li oprávněná osoba určena, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.

p.a. (způsob úročení)
"Per annum" neboli ročně.

Phone banking
Služba, která svým uživatelům nabízí možnost komunikovat s bankou prostřednictvím telefonu.

PIN
(Personal Identifical Number) - bezpečnostní číselný kód používaný jako ochranný prvek pro komunikaci s bankou (nejčastěji u platebních karet, ale i při přímém a elektronickém bankovnictví).

Platební (debetní) karta
Držiteli umožňuje vybírat hotovost na přepážkách bank, z bankomatů, platit za zboží v obchodech, restauracích, v hotelích, na Internetu apod. Platební kartou můžete utrácet své peníze do výše zůstatku na vašem běžném účtu (či do výše kontokorentu). Tím se liší od karet kreditních, s kterými se nakupuje výhradně na úvěr.

Pojištění vkladů
Ze zákona jsou pojištěny neanonymní vklady u bank, a to do výše 90 % vkladu, maximálně však do 25.000 euro (cca 750.000 Kč).

Ručitel
Ten, kdo se zaváže splácet závazek dlužníka, pokud není dlužník schopen splácet sám.

Spoludlužník
Ten, kdo kdo se zaváže, že s dlužníkem bude platit rukou společnou a nerozdílou až 100% dluhu.  Má stejné postavení jako “dlužník”. Věřitel může veškeré plnění požadovat po spoludlužníkovi, aniž by musel věřitele byť jen vyzvat k plnění (jako je tomu u ručitele).

Spoluúčast
Částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem.

Stoplistace
Jednorázový úkon, kterým se zruší platnost embosované (reliéfní) platební karty (nejčastěji v případě ztráty či odcizení karty). Stoplistaci provádí banka zpravidla na žádost klienta.

Valuta
Zahraniční měna v hotovostní formě.

Věřitel
Ten, kdo půjčuje (dlužníkovi).

Vinkulace
Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele-banky).

VISA Bussines (Silver)
Embosovaná platební karta určená výhradně pro firmy k úhradě výdajů na služebních a obchodních cestách. Mezinárodní karta.

VISA Classic
Embosovaná platební karta, použitelná v bankomatech a všech obchodech označených logem VISA. Může být domácí i mezinárodní. Karta pro středně bonitní klientelu.

VISA Electron
Elektronická platební karta, použitelná v bankomatech a on-line terminálech. Může být domácí i mezinárodní. Dnes se vydává automaticky k běžným účtům.

VISA Gold Card
Embosovaná platební karta pro nejbonitnější klientelu. Pouze mezinárodní. Nabízena s bohatým spektrem doplňkových služeb.

VISA Platinium Card
Embosovaná platební karta pro ty nejnáročnější z náročných. Nepřeberné množství doplňkových služeb. U nás zatím velmi exotická karta.

Wap bankovnictví
WAP banking je mladší variantou internet bankingu, k internetu se klient připojuje pomocí mobilního telefonu a jeho prostřednitvím ke svému účtu.

Zákonný zástupce
Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.

Zástava
Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zástavce
Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).

Zástavní věřitel
Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.”