Výhled do budoucna

Vzhledem k blížícímu se konci tohoto pilotního projektu připravujeme projekt návazný, jehož hlavním cílem je rozšíření vytvořených služeb do dalších regionů ČR:

Projekt "Síť poradenství obětem trestných činů"

Tento projekt navazuje na společný pilotní projekt AOP a PMS ČR "Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů". Záměrem projektu je vytvořit síť služeb "první pomoci" obětem trestných činů a jejich blízkým tak, aby se těmto poškozeným mohlo dostat právní a psychosociální podpory. Za tímto účelem budeme rozšiřovat poradenské služby v zařízeních AOP a PMS ČR, budeme rozvíjet také spolupráci s dalšími organizacemi a rovněž se zapojíme do vzdělávání pracovníků, kteří jsou různým způsobem v kontaktu s oběťmi trestných činů a jejich blízkými.


Východiska:

  • pro návrat k běžnému životu, který žily oběti před událostí trestného činu, pro obnovení jejich pocitu bezpečí, sounáležitosti ke společnosti a důvěry ve spravedlnost, je třeba poškozené zapojovat do řešení následků trestných činů tak, aby se neopomíjely jejich zájmy a potřeby a je třeba, aby se jim dostalo včasného a citlivého informování o průběhu trestního řízení, o právech a možnostech, jaké mají, a o tom, na koho se mohou s čím obrátit
  • ke zkvalitnění péče o oběti trestných činů a jejich blízké je nutná větší informovanost a zájem široké i odborné veřejnosti, zvláště pak pracovníků, kteří se v rámci své profese s poškozenými setkávají
  • pracovníci obou našich organizací se při své práci setkávají s oběťmi trestných činů a jejich blízkými
  • pracovníci středisek PMS ČR vykonávají především zákonem dané úkony probace a mediace, mohli by však v rámci poskytování poradenství v trestních věcech širší veřejnosti pozitivně působit na informovanost, zájem a větší soudržnost společnosti
  • pracovníci občanských poraden poskytují poradenství v široké škále témat, díky čemuž mohou svým klientům nabídnout komplexnější přístup k řešení různých problémů - specializace poradců v oblasti řešení trestních věcí by zvýšila celkovou kvalitu poradenství

Cíle:

1. Rozšířit služby v zařízeních AOP i PMS ČR o poskytování poradenství obětem trestných činů a jejich blízkým.
2. Zkvalitnit úroveň poradenských služeb vzděláváním pracovníků poskytujících poradenství a posilovat principy restorativní justice při procesu poradenství.
3. Vytvořit spolu s dalšími zainteresovanými organizacemi síť umožňující zachytit poškozené a nabídnout jim potřebné služby v podobě informací, první psychosociální pomoci a další profesionální podpory.
4. Zapojit se do vzdělávání pracovníků profesí, které se dostávají do kontaktu s oběťmi trestných činů a jejich blízkými.
5. Vytvořit sadu informačních a metodických materiálů pro oběti trestných činů, jejich blízké, širokou i odbornou veřejnost.

Cílové skupiny:

  • oběti trestných činů
  • oběti domácího násilí
  • okolí obětí (rodina, blízcí, svědci, ...)
  • odborná veřejnost