Skip to main content

Rozvoj v Asociaci občanských poraden

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002736

Projekt Rozvoj v Asociaci občanských poraden je zaměřen na posílení kapacity je posílení kapacity AOP skrze podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování a současně navýšení kvality poskytovaných služeb členskými organizacemi. Tomuto hlavnímu cíli pak odpovídají 4 dílčí cíle:

I. Posílení vedení a řízení, strategie v organizaci, rozvoj lidských zdrojů: jedná se o nastavení strategie organizace, a to pro dlouhodobý časový horizont. Hlavní ambicí tohoto cíle je efektivní uchopení chodu organizace a dlouhodobé plánování vývoje předmětu činnosti i rozvoje organizace jako takové. Současně v této oblasti sledujeme i cíl posílení manažerských dovedností a kompetencí pracovníků na klíčových pozicích a rozvoj lidských zdrojů v organizaci.

II. Podpora financování organizace a finančního řízení: cílem je rozvoj vícezdrojového financování AOP - podpora fundraisingu v rámci "střechy" a rozvoj projektového financování (z evropských fondů) v členských organizacích. Tímto dojde k navýšení finančních zdrojů pro odbornou klientskou činnost organizace i členských organizací AOP. V oblasti finančního řízení pak cílíme na jeho rozvoj, zefektivnění a zmodernizování v oblasti výkaznictví a současně navýšení transparentnosti financování vůči veřejnosti.

III. Rozvoj marketingu a vnější komunikace v AOP, posílení partnerství: Dílčí cíl projektu v oblasti marketingu a PR spočívá v celkovém jeho rozvoji, resp. komunikace AOP "ven". Součástí tohoto cíle je i snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou, rozšiřování povědomí o občanské poradenství, podpora vzniknu nových partnerství a s tím související vyhledávání nových oblastí spolupráce AOP s veřejnými i soukromými subjekty.

IV. Odborný rozvoj a rozšíření sítě AOP: tento cíl považujeme za jeden z nejdůležitějších. Jedná se o zajištění kontinuální a komplexní metodické podpory a poradenství členským organizacím (vč. zajištění školení pro školitele v odborných tématech) a současně posílení odborných znalostí skrze přenos dobré praxe ze zahraničí.

Logo OPZ barevné

Výstupy projektu:

Metodika vstupu do AOP: Metodika_vstupu_do_AOP.pdf

Přílohy k metodice:

Závěrečná hodnotící zpráva kandidátské poradny.doc

Žádost zájemce o vstup do AOP.doc

Dohoda o spolupráci.doc

Ostatní dokumenty vzniklé v projektu mají interní charakter.