Skip to main content

Projekt 50 let není handicap již končí

Projekt byl zaměřen na fyzické osoby starší 50 let s nízkou úrovní kvalifikace, kterým byla poskytnuta série diagnostických, vzdělávacích, poradenských a personálně-motivačních služeb, díky kterým mohou snáze nalézt uplatnění v podmínkách současného trhu práce. projekt probíhal od15. 4. 2012 do 14. 4. 2014.

Foto osobní diagnostika OP Karviná 3

Začátek projektu byl zaměřen především na kontaktování cílové skupiny při osobních rozhovorech v poradnách  v jednotlivých lokalitách realizace projektu a na zprostředkování informačních schůzek na úřadech práce. Po celou dobu docházelo k propagování projektu letáky a propagace byla také zajišťována i v místním tisku. Navázala se spolupráce s úřady práce jako prostředníkem pro kontaktování cílové skupiny projektu. Poradny po celou dobu projektu poskytovaly poradenství na to, jak si hledat práci, jak se připravit na přijímací pohovor a na poradenství v oblasti pracovněprávní legislativy, na nároky zaměstnance v pracovním poměru a pracovní podmínky. Současně byla poskytována pomoc v přípravě na pracovní pohovory se zaměstnavateli a poradenství při formulaci motivačního dopisu nebo zpracování životopisu. Probíhaly osobnostní diagnostiky, jejímž účelem bylo zjistit pracovní historii a pracovní předpoklady účastníků projektu a rekvalifikační kurzy: „Základy obsluhy PC“ a „Pracovník v sociálních službách“. Ve všech lokalitách realizace projektu se zpracoval plán zaměstnávání cílové skupiny se seznamem potencionálních zaměstnavatelů. Postupně se podařilo vytvořit seznam zaměstnavatelů ochotných zaměstnávat cílovou skupinu projektu.

Druhá polovina projektu byla zaměřena především na kontaktování firem, vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů a motivaci k uzavření pracovního poměru. Hodně času bylo věnováno práci s CS, kariérovému poradenství, motivaci k uplatnění na trhu práce, případně další zvýšení si kvalifikace. Při snaze umístit účastníky projektu na konkrétní pracovní místa se objevily problémy se zdravotním omezením, se špatnou dopravní obslužností, s handicapem chybějícího řidičského oprávnění. Dále se navázala spolupráce s Krajským úřadem Vysočina a přislíbena byla podpora na uplatnění osob v krajských zařízeních sociálních služeb. V Havířově a Frýdku se podařilo navázat kontakt se zaměstnavateli v soukromé i veřejné sféře.

Ke konci projektu bylo ve všech lokalitách zintenzivněno úsilí při uplatňování cílové skupiny na pracovním trhu. Účastníci projektu byli umisťovány na nově vytvořená místa v soukromé sféře, ve státních organizacích, v neziskovém sektoru i v církevních organizacích.

Výsledky:

Kurzy PC celkem: 80 osob

Kurzy soc. pracovník: 75 osob

Osobní diagnostika celkem: 225 osob

Poradenství celkem: 254 osob

Foto osobní diagnostika OP Karviná 4

Foto osobní diagnostika OP Karviná

Foto: Osobnostní diagnostika Karviná