Jak navýšit příjmovou stránku rozpočtu

Zvyšování příjmů je ve většině případů dlouhodobější a ne tak snadnou záležitostí, ale o to dříve je třeba se aktivně snažit o jeho dosažení.

V prvé řadě lze příjem navýšit využitím možností ve stávajícím zaměstnání či výkonu povolání, např. vykonáváním přesčasů či snahou získat významnější či odpovědnější pracovní pozici. Příjem lze navýšit druhým či dalším pracovním úvazkem (např. částečným) a brigádami. Dále stojí za úvahu změna zaměstnavatele nabízejícího lépe placenou práci, práci s lepšími možnostmi ohodnocení nebo přivýdělkem.

Vedle výše uvedeného je třeba rovněž zjistit, zda nesplňujeme podmínky pro přiznání různých dávek státní sociální podpory či dávek v hmotné nouzi, a takových možností pak využít. Například na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy poskytuje stát příspěvek na bydlení. V případě hmotné nouze lze požádat o příspěvek na živobytí, pomoc v hmotné nouzi, mimořádnou okamžitou pomoc nebo doplatek na bydlení. V případě, že jste se stali obětí trestného činu, lze požádat stát o poskytnutí peněžité pomoci k překlenutí zhoršené sociální situace (vzniklé v důsledku trestného činu ze strany třetí osoby- pachatele).

Rovněž je třeba důsledně uplatňovat a vymáhat nároky, které máme vůči třetím osobám, např. neuhrazené výživné, nevrácenou poskytnutou zápůjčku, domáhat se náhrady nám způsobené škody vůči škůdci nebo vůči státu v případě škody vzniklé z rozhodnutí soudu, správního orgánu zrušeného posléze pro nezákonnost či při průtazích ve správním či soudním řízení.

Z dlouhodobějšího hlediska lze navýšení příjmů docílit, a to často dosti významného, dosažením vyššího vzdělání, jeho prohlubováním, rekvalifikací, absolvováním kurzů, školení, změnou oboru s lepším uplatněním či ohodnocením na trhu práce.

I v případě, že výsledky se rovnají nebo když jsou příjmy vyšší než výdaje, tj. při kladné bilanci, lze bezpochyby jen doporučit provést bez ohledu na tento výsledek rovněž přehodnocení příjmů a výdajů, čímž můžeme mimo jiné docílit vzniku nebo zvýšení částky úspor k vytvoření finanční rezervy, např. pro mimořádné výdaje nebo pro investice v budoucnu.

12.10.2021

Zdroj: materiál zpracovaný Asociací občanských poraden