Rodinný rozpočet- nejjednodušší metoda hospodaření s penězi

Každý člověk by měl mít nejen přehled o svých aktuálních příjmech a výdajích, ale zároveň by měl i finančně plánovat pro následující období – týdne, měsíce i roku.

Rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme, a jejich praktické vyhodnocení nazýváme rozpočet. Rodinný rozpočet je takový rozpis týkající se celé domácnosti. Mezi vytvářením osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti pak neexistuje zásadní rozdíl.

Doporučeným postupem stanovení rozpočtu tedy je:
1. vytvoření seznamu skutečných příjmů a výdajů,
2. porovnání stanovených příjmů a výdajů,
3. jejich přehodnocení,
4. určení rozpočtu, který budeme dodržovat a pravidelně aktualizovat.

Cílem výše uvedeného postupu je získání kontroly nad finanční situací domácnosti a předejití či alespoň snížení rizika zejména v podobě zadlužování, které je v současné době závažným problémem nejen v rámci rodiny, ale celé společnosti.

K vytvoření seznamu příjmů a výdajů nám stačí pouhá tužka, papír a kalkulačka, v ideálním případě využijeme počítač či notebook, kdy lze pak použít i různé programy anebo kalkulačky na webových stránkách. Sepíšeme si, kolik peněz jsme za určitou dobu získali a kolik peněz a za co jsme během stejné doby utratili. Pro přehlednost vytvoříme dva sloupce, jeden pro příjmy a druhý pro výdaje.

Při zpracovávání je důležité postupovat maximálně pečlivě a pokud možno žádný příjem a výdaj nevynechat, aby vytvořený přehled byl co nejvěrnější. Vycházíme přitom ze všech dokladů, které jsme si za tímto účelem shromáždili – z výplatních pásek od zaměstnavatele, z výpisu bankovního účtu, z prodejních dokladů, složenek, faktur apod. Nezapomeneme na položky, které hradíme na delší období (např. roční předplatné MHD nebo povinné ručení na automobil placené ročně), a pro účely přehledu je rozpočítáme na podíly na příslušné období, nejčastěji měsíc.

Po sestavení přehledu skutečných příjmů a výdajů je třeba každý sloupec sečíst a výsledky navzájem porovnat. Tak zjistíme, zda se příjmy a výdaje rovnají, či se liší, a jaká je tedy výsledná bilance – záporná, vyrovnaná či kladná. Zjistíme-li, že jsou výdaje vyšší než příjmy, tj. při vzniku záporné bilance, je třeba na tuto skutečnost neprodleně reagovat, neboť dochází ke vzniku dluhů, které se v případě, že je nebudeme řešit, budou jen prohlubovat. Postupovat při řešení výše uvedené situace budeme tak, že:

a) snížíme výdaje,
b) navýšíme příjmy,
c) snížíme výdaje i navýšíme příjmy, což je ideální postup.

Aby byl však nový rozpočet skutečně efektivní a dosáhl svého potřebného cíle, je nutné se řídit následujícím: důsledně dodržovat pravidla nastavená novým rozpočtem a rozpočet pravidelně po určité době aktualizovat, aby odpovídal aktuálním skutečnostem a realitě. Jak často rozpočet přehodnocovat, bude záviset na individuálních podmínkách, ale obecně se doporučuje přehodnocení rozpočtu vždy po uplynutí šesti měsíců.

Pro lepší možnosti řešení rozpočtových pravidel je velmi dobré vědět, že peníze, které případně investujeme do svého vzdělání nebo zvýšení své kvalifikace, nám můžou v dlouhodobém horizontu pomoci navýšit příjem a zajistit minimálně vyrovnaný rozpočet. Proto tedy investice do těchto položek dává dlouhodobý smysl.

26.10.2021

Zdroj: materiál zpracovaný Asociací občanských poraden