Skip to main content

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama

Logo OPZ barevné
 

Projekt (reg.č. 03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003273) Asociace občanských poraden se zaměřuje na cílovou skupinu žen ohrožených na trhu práce (ženy s dětmi mladšími 15 - většinou po MD/RD) dvou krajů ČR - Ústeckého a Moravskoslezského.

 
Pro většinu českých žen obnáší už samotné mateřství nutnost opustit na relativně dlouhou dobu pracovní trh, v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání kvalifikace a ve svém důsledku tak zhoršení postavení na trhu práce a s tím související velmi obtížný návrat na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené. Toto jsou problémy, na které se projekt zaměřuje.
 
Cílem je  realizace komplexního podpůrného program skládající se z diagnostických, motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit, které sledují stěžejní cíl projektu - zlepšení postavení ohrožených žen z CS na trhu práce. Součástí aktivit bude i mentoring a koučing při zaměstnání.
 
K tomuto základnímu cíli projektu se váží dílčí cíle, které navazují na zjištěné potřeby cílové skupiny žen ohrožených na trhu práce:
  • Zvýšení motivace žen ohrožených na trhu práce ke znovu začlenění se na trh práce, motivovat 180 žen z CS ke vstupu do projektu a dokončení aktiv.
  • Navýšení orientace 180 zapojených žen na trhu práce, navýšení dovedností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání.
  • Navýšení orientace 180 zapojených žen v oblasti finanční gramotnosti, pracovně-právní problematice.
  • Zjištění osobnostních a profesních předpokladů u všech zapojených žen do projektu.
  • Zvýšení odborných znalostí 40 žen v oblastech potřebných na regionálním trhu práce.
  • Navýšení manažerských dovedností 30 žen z cílové skupiny.
  • Zajištění vzdělávání v oblasti projektového řízení a finančního managementu celkově pro 60 osob z CS.
  • Úspěšné umístění znevýhodněných žen na trh práce - celkově bude zaměstnáno min. 20 os. z CS, z toho 7 v rámci flexibilních úvazků.
 
Projekt bude realizován skrze 5 klíčových aktivit:
 
1. Vstupní diagnostika, motivační aktivity
Všechny osoby z CS nejprve vstoupí do této aktivity, která bude probíhat po celou dobu realizace projektu průběžně. Odborní pracovníci(ce) provedou vstupní diagnostiku, následně se každá žena zúčastní skupinových motivačně-vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity budou probíhat kvartálně v každém kraji. Aktivita naplňuje dílčí cíl projektu 1, 2, 3 a 4.
 
2. Komplexní individuální poradenství
V rámci KA budou podpořeny všechny osoby z CS, které vstoupí do projektu a to minimálně v rámci 12 hodin individuálního poradenství. Aktivita rozvíjí témata ze skupinových aktivit z KA 1, na kterou v tomto bodu částečně navazuje a podobně jako KA 1 naplňuje dílčí cíle projektu 1, 2, 3 a 4. Cílem poradenství je, aby klientka sama (po poskytnutí poradenské pomoci) hledala účinná a efektivní řešení svých problémů a konečné rozhodnutí o nejoptimálnější variantě učinily samostatně.
 
3. Vzdělávání
V rámci této aktivity budou naplňovány některé dílčí cíle projektu. Na základě výstupů zejména z KA 1 některé ženy absolvují doporučené vzdělávací aktivity. Vzdělávání bude součástí komplexního systému podpory. Maximální snaha RT pak bude, aby vzdělávání přímo navazovalo na požadavky trhu práce tak. Současně budou reflektovány závěry z diagnostiky i doporučení z individuálních poradenství. V případě potřeby se některé ženy mohou zúčastnit více vzdělávacích kurzů.
 
4. Zaměstnávání, poradenství při hledání zaměstnání formou mentoringu pro všech 180 os.. Každá žena po ukončení KA 2, příp. 3 bude mít po 3 měsíce k dispozici mentora, který ji bude podporovat při vstupu na trh práce.
 
5. Koučing, následná zpětná vazba-
V rámci KA bude koučing probíhat pro zaměstnané ženy v rámci projektu 6 měsíců.
 
 
 

Občanské poradny pomáhají ženám po rodičovské najít práci

Zaměstnanost žen po mateřské dovolené je v ČR jednou z nejhorších v Evropě. V ČR žije zhruba 45 tisíc žen s malým dítětem, které nemají práci. Pro většinu českých žen obnáší mateřství nutnost opustit na relativně dlouhou dobu pracovní trh, v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání kvalifikace a ve svém důsledku tak zhoršení postavení na trhu práce a s tím související velmi obtížný návrat po mateřské a rodičovské dovolené.

Pokračovat ve čtení