Skip to main content

Profesionalizace a rozvoj v AOP

Projekt Asociace občanských poraden se zaměřuje na zvýšení profesionalizace a kapacity organizace skrze posílení personální politiky, podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování a současně navýšení dovedností členských poraden, tedy kvality poskytovaných služeb členskými organizacemi.

Tomuto hlavnímu cíli pak odpovídají 4 dílčí cíle:
I. Posílení vedení a řízení, strategie v organizaci, rozvoj lidských zdrojů a profesionalizace: jedná se o nastavení strategie organizace, a to pro dlouhodobý časový horizont. Hlavní ambicí tohoto cíle je efektivní uchopení chodu organizace a dlouhodobé plánování vývoje předmětu činnosti i rozvoje organizace jako takové. Současně v této oblasti sledujeme i cíl posílení manažerských dovedností a
kompetencí pracovníků na klíčových pozicích a rozvoj lidských zdrojů v org.

II. Podpora financování organizace a finančního řízení: cílem je rozvoj vícezdrojového financování AOP - podpora fundraisingu v rámci "střechy" a rozvoj projektového financování (z evr. fondů) v členských organizacích. Tímto dojde k navýšení finančních zdrojů pro odbornou klientskou činnost organizace i členských organizací AOP.

III. Rozvoj marketingu a vnější komunikace v AOP, posílení partnerství: Dílčí cíl projektu v oblasti marketingu a PR spočívá v celkovém jeho rozvoji a komunikace AOP "ven". Součástí tohoto cíle je i snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou, rozšiřování povědomí o činnosti AOP a tedy o obč. poradenství, podpora vzniknu nových partnerství a s tím související vyhledávání nových oblastí spolupráce AOP s veřejnými i soukromými subjekty.

IV. Odborný rozvoj a rozšíření sítě AOP: tento cíl považujeme za jeden z nejdůležitějších. Jedná se o zajištění kontinuální a komplexní metodické podpory a poradenství členským organizacím a současně posílení odborných znalostí skrze přenos dobré praxe. Cíl bude naplňováni "dovnitř" sítě skrze aktualizaci Metodiky vstupu AOP. Dále se jedná o oslovování potencionálních členů a rozšíření sítě.

Celkem bude v projektu realizováno 5 klíčových aktivit (KA):

• KA1- Posílení řízení a rozvoj lidských zdrojů v AOP v AOP
• KA2- Podpora vícezdrojového financování
• KA3- Podpora síťování a oslovování nových členů
• KA4- Podpora spolupráce s veřejnou správou, osvěty a komunikace- 
•KA5- Metodická podpora pro členské organizace v oblasti obč. poradenství a projektového řízení

 

Doba realizace projektu: 1.9.2023-31. 8. 2025

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

Analytická zpráva č.1 (4.Q.2023)

Analytická zpráva č.2 (1.Q.2024)

 

Projekt Profesionalizace a rozvoj Asociace občanských poraden reg. č. CZ.03.02.02/00/22_039/0001361 je financován z Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost plus.