Skip to main content

Rozvoj Asociace občanských poraden a zpřístupnění jejich služeb dalším partnerským organizacím v neziskovém sektoru

Projekt Asociace občanských poraden (dále AOP) se zaměřuje jak na rozvoj samotné střešní organizace, aby mohla zajišťovat služby svým členům ještě ve větším rozsahu a kvalitě, tak na posílení metodické podpory, FR a PR podpory a vzdělávání vůči svým členským organizacím, která bude nabídnuta i dalším obdobným organizacím neziskového zaměření. Druhým hlavním cílem projektu je i snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou, rozšiřování povědomí o občanském poradenství v nejširší veřejnosti včetně potřeb občanských poraden a podpora vzniknu nových partnerství a s tím související vyhledávání nových oblastí spolupráce AOP s veřejnými i soukromými subjekty.

Kvůli nedostatečným finančním prostředkům není v poslední době věnován dostatečný prostor odbornému rozvoji základny i členských organizací, metodické podpoře a poradenství v oblasti PR a rozvoji sítě občanských poraden. Samotné členské organizace pak vnímají jako problematické nedostatečnou propagaci odborného sociálního poradenství, v některých oblastech celého neziskového sektoru (např. víceleté financování, strukturální fondy, rozvoj firemního dárcovství) a četnější komunikaci s orgány veřejné správy- zde se nabízí možnost přenosu dobré praxe a odborné podpory členů sítě.

Změny v důsledku realizace projektu očekáváme přímo na úrovni cílové skupiny projektu a dále v celkovém posílení řízení a vedení AOP a rozvoji kapacit organizace. V rámci projektu dojde k posílení síťování, což přispěje k rozšiřování sítě občanských poraden sdružených v AOP a současně projekt přispěje k vyhledávání nových partnerů, spolupracujících organizací a podpoří spolupráci s veřejnou správou. Po ukončení projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb, které budou kvůli širšímu využití a rozšíření spolupráce nabídnuty i dalším organizacím ve stejné oblasti působení.

Hlavní výstupy projektu: 

  • Rozšíření kvalifikace a zlepšení schopností 2 osob ve vedení AOP související s rozvojem řízení a vedení AOP
  • Zpracování systému vzdělávání v AOP, rozšíření/prohloubení kvalifikace/schopností u 3 zaměstnanců
  • Oslovení 3 občanských poraden za účelem přijetí do AOP, zahájení procesu přijetí 1 nové členské organizace
  • Aktualizovaná metodika vstupu do sítě AOP
  • Realizace 1 semináře a 1 konference či semináře na půdě Parlamentu ČR za účelem prohloubení stávající a navázání nové spolupráce s veřejnou správou
  • Zrealizovaná, zejména on-line PR kampaň ve 4 krajích ČR za účelem zvýšení povědomí o občanském poradenství, tématech aktuálně řešených
  • Zpracování a realizace marketingové a PR strategie AOP
  • Zajištění kontinuální metodické podpory a poradenství pro členské poradny po dobu realizace projektu (v případě zájmu i pro nečlenské)
  • 4x publikace elektronického newsletteru
  • Realizace školení pro min. 5 unikátních osob (ze sociálního sektoru)

Doba realizace projektu: 1.6.2023- 31.12.2023

 

Ke stažení:

 03

Projekt je podpořen Úřadem vlády České republiky v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací 2023