Skip to main content

Exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného

Občanská poradna Most, Diakonie Českobratrské církve evangelické

Výchozí situace

Klientka se na poradnu obrací s prosbou o radu, týkající se zablokování jejího účtu kvůli dluhům manžela, které vznikly ještě před uzavřením sňatku. Konzultace probíhala telefonicky. V lednu roku 2021 klientka uzavřela sňatek se svým dlouholetým partnerem. Klientka věděla, že manžel je zadlužený, proto si ještě před uzavřením sňatku nechali notářským zápisem sepsat smlouvu o manželském majetkovém režimu (zúžení SJM). Klientka se domnívala, že tím je ochráněna před případnými exekucemi ze strany manžela. Proto ji zaskočilo, když zjistila, že má exekučně zablokovaný účet. Jedná se o pohledávku oprávněného B2 Kapital Czech Republic s.r.o., ve výši 240 071,32 Kč s příslušenstvím. Exekuce je vymáhána EÚ Praha 5. Klientka ihned telefonicky kontaktovala exekutorský úřad a sdělila jim, že s manželem mají sepsanou smlouvu o manželském majetkovém režimu. Soudní exekutor klientce poslal sdělení, ve kterém ji informoval, že smlouva (Notářský zápis) nebyla vložena do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, do kterého je soudní exekutor povinen nahlížet před vydáním exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného. Pokud tak nebylo učiněno, soudní exekutor není povinen vycházet z obsahu uvedené smlouvy. Klientka je zoufalá, nedávno si vzala do pěstounské péče nezletilé dítě a na účet jí přichází dávky pěstounské péče, které jsou určeny pro potřeby dítěte. Klientka odmítá nést následky kvůli dluhům manžela, se kterými nemá nic společného. V době vzniku dluhu (tedy v roce 2013) se manželé ani neznali. Sňatek byl uzavřen až v roce 2021. Klientka se rozhodla proti exekuci bránit. 

Popis problému – zakázka

Klientka se poradců dotazuje, jak by měla v nastalé situaci dále postupovat.

Prognóza a popis spolupráce

Co se týče postihu účtu manžela povinného, postihují se veškeré finanční prostředky na účtech, jen manžel povinného si může požádat o vyplacení poloviny finančních prostředků, které se nacházely v době doručení exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu do banky. Např: na účtu bylo v době doručení exekučního příkazu 10.000,- Kč, manžel povinného si může požádat o vyplacení 5.000,- Kč. Může si samozřejmě požádat i o vyplacení dvojnásobku životního minima, životní minimum by mělo být bráno mimo tuto polovinu. Dané finanční prostředky samozřejmě musí na účtu být.

Klientce byl předán paragraf na základě kterého může požádat o jednorázové vyplacení dvojnásobku životního minima: § 732 občanského zákoníku: Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. Klientka by tedy mohla postupovat tak, že vyjádří nesouhlas vůči věřiteli, ovšem je otázkou, zda není na toto již pozdě, neboť klientka zřejmě o dluhu manžela věděla již dříve a neprojevila svůj nesouhlas. Věřitel svůj nárok uplatňuje již skrze exekutora a nesouhlas vůči němu projeven doposud nebyl. 

Jedná-li se o dluh pouze jednoho z manželů, který vznikl před uzavřením manželství, je nutno rozlišovat, zda pohledávka věřitele vznikla za účinnosti OZ, nebo za účinnosti NOZ. OZ neumožňoval věřiteli domáhat se uspokojení pohledávky vzniklé před uzavřením  manželství z majetku v SJM, proto vznikla-li taková pohledávka za účinnosti OZ, nemá věřitel právo domáhat se uspokojení své pohledávky z majetku v SJM. – v řízení zahájeném do 31.12.2013 - důvod k zastavení dle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ – exekuce je nepřípustná, protože je tu jiný důvod, pro který ji nelze provést, v řízení zahájeném po 31.12.2013 je to důvod k podání excindační (vylučovací) žaloby dle § 267 odst. 2 OSŘ.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu (jejich úprava odlišná od zákonné) můžou být evidovány ve dvou seznamech:

 • Evidence listin o manželském majetkovém režimu - do tohoto seznamu notář zapíše smlouvu vždy po sepsání. Nicméně nejedná se o tzv. veřejný seznam. Třetí osoby k němu nemají přístup a vůči nim nepůsobí. Jedná se o seznam pro případné pozůstalostní řízení. Zde smlouva o zúžení uvedena byla, ale věřitel ani exekutor se o smlouvě z tohoto seznamu nemohl dovědět.
 • Seznam listin o manželském majetkovém režimu - o tomto seznamu se zmiňuje přiložené sdělení exekutora.
  • Jedná se o veřejný seznam, kdokoliv do něj může nahlédnout a jeho obsah je tedy závazný i vůči třetím osobám.
  • Smlouvu do tohoto seznamu notář zapíše jen v případě, že přímo ve smlouvě to bylo ujednáno nebo na písemnou žádost obou manželů.
  • Před nařízením výkonu rozhodnutí exekucí na majetek v SJM, se soud vždy do tohoto seznamu podívá, že není režim SJM upraven odlišně od zákonné úpravy a vychází z obsahu těchto listin.
  • Pokud smlouva není v tomto seznamu, je třeba třetí osobu s touto smlouvou seznámit, jinak je vůči ní neplatná
  • Úprava rozsahu SJM se počítá od okamžiku sepsání smlouvy, pokud nějaký závazek či naopak právo vzniklo před sepsáním této smlouvy, tak úprava SJM nemá na toto právo/závazek vliv.

Manželé si tedy dojednali, že SJM vůbec nevznikne, budou mít režim odděleného jmění. To znamená, že by exekutor měl opravdu postihnout pouze majetek manžela. Nic na tom nemění ani fakt, že dluh vznikl před uzavřením manželství.

SJM vzniká až po uzavření manželství, pokud není smluvně ujednána jiná úprava. V tomto případě bylo ujednáno, že SJM vůbec nevznikne. Takže SJM nikdy nevzniklo a nelze proto v exekuci postihnout majetek manžela.

Nemožnost postihnutí majetku však závisí na tom, zda byla smlouva zapsána do seznamu listin.

Pokud by tam zapsána nebyla, tak ačkoliv SJM nikdy nevzniklo, tak by to stejně vůči exekutorovi bylo neplatné. Ve smlouvě je uvedeno, že smlouva bude do tohoto seznamu zapsána po uzavření manželství a po předložení oddacího listu notářce.

Doporučujeme se podívat, zda je smlouva v tomto seznamu uvedena, lze dohledat zde: https://rejstrik.nkcr.cz/. Pokud by tam uvedena byla, tak poradce doporučuje sepsat návrh na částečné zastavení exekuce s odkazem, že listina byla v tomto seznamu a nelze tedy postihnout majetek manželky, neboť SJM nikdy nevzniklo.

Klientka poděkovala poradcům za poskytnuté informace, za pomoc a ochotu. Ihned bude kontaktovat notářku a zjistí více informací. S klientkou bylo domluveno, že v případě dalších problémů má možnost se opět obrátit na OP. Bylo dosaženo potřebného efektu. Klientce byl předán informační letáček s provozní dobou OP a telefonickým kontaktem.

Druhá konzultace – žádost o sepsání návrhu na částečné zastavení exekuce.

Klientka telefonicky kontaktovala notářku, která jí sdělila, že omylem zapomněla smlouvu do seznamu uvést. Notářka se sama snažila zkontaktovat soudního exekutora a vše mu vysvětlit. Klientka poradce požádala o sepsání návrhu na částečné zastavení exekuce. 

Důvody pro zastavení jsou uvedeny v § 268 odst. 1 až 3 O.S.Ř. Soud může z těchto důvodů zastavit exekuci i bez návrhu, jestliže zjistí, že jsou splněny zákonem stanovené předpoklady: Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným; c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny; e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat

Klientka by se proti nařízené exekuci mohla bránit zastavením exekuce dle písmena h). 

Poradce klientčině žádosti vyhověl a návrh na částečné zastavení exekuce s ní sepsal v bodech. S klientkou byl domluven termín předání dokumentu. K předání sepsaného návrhu došlo přes bezkontaktní box. 

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

Klientka poradcům sdělila zpětnou vazbu. Obdržela od soudního exekutora usnesení, dle kterého jejímu návrhu vyhověl a exekuci částečně zastavil (exekuce byla vedena na účet manželky povinného). Usnesení ještě musí nabýt právní moci. Poté dojde k odblokování klientčina účtu. Klientka poděkovala poradci za pomoc a ochotu při řešení jejího problému. Bylo dosaženo potřebného efektu. S klientkou bylo opět domluveno, že v případě dalších problémů má možnost se opět obrátit na OP. 

Kazuistika vypracována: březen 2021