Neschopnost splácet v rámci oddlužení kvůli ztrátě zdravotní způsobilosti

Občanská poradna Most, Diakonie Českobratrské církve evangelické

Výchozí situace

Paní R. Š. (46 let, Most) spolupracovala s Občanskou poradnou Most a Litvínov v období od 8.2.2018 do 4.12.2019. V rámci bezplatného poradenství jí byla poskytnuta podpora v celkové dotaci 14 hodin. S klientkou byla sjednána zakázka v oblasti dluhové problematiky. Klientka se ocitla v neřešitelné dluhové pasti, z níž viděla jako jedinou možnost pokusit se o své oddlužení. Klientka měla několik vykonatelných závazků u třinácti nezajištěných věřitelů. Jednalo se převážně o nebankovní společnosti, vysoký dluh jí však vznikl i na nájemném. Celková dlužná částka činila kvalifikovaným odhadem cca 470.000,- Kč. OP Most a Litvínov je na základě udělené akreditace od Ministerstva spravedlnosti akreditovanou osobou pro zpracování a podání insolvenčních návrhů.

Socioekonomická anamnéza

Do nepříznivé finanční situaci se klientka dostala již v roce 2002 v důsledku nevydařeného manželství a úmrtí jejího prvního dítěte ihned po jeho narození. Půjčila si peníze na pohřeb a při této smutné příležitosti zjistila, že je její manžel rovněž zadlužený. Jako spoludlužnici jí začaly být prováděny srážky ze mzdy a postupně neměla z čeho splácet své závazky. Dostala se do dlouhodobé platební neschopnosti, kdy byla nucena tzv. "vytloukat klín klínem" a uzavírat nevýhodné spotřebitelské úvěry na zajištění základních životních potřeb a provoz domácnosti. Její manžel se nijak nesnažil sehnat si zaměstnání a zadluženou domácnost začaly brzy navštěvovat soudní exekutoři v rámci mobiliární exekuce. Klientka neměla žádný přehled o závazcích svého manžela, i přesto se je však snažila v rámci svých možností postupně splácet. V této době se navíc starala o dceru a chodila do dvou zaměstnání, aby složitou finanční situaci "utáhla". S manželem se posléze rozvedla. Otec dcery na ni řádně neplatil stanovené výživné. Po rozvodu přišla klientka o byt, kde jí vznikl již zmíněný dluh na nájemném u společnosti Mostecká bytová, a.s. Ztratila střechu nad hlavou a musely společně s dcerou žít u klientčiny matky. Od té doby žije střídavě po podnájmech. Majetkové poměry a příjmy po úhradě základních životních potřeb klientce nepostačovaly na úhradu všech splatných závazků v plné výši. Klientka se do poslední chvíle snažila svým závazkům dostát, komunikovala aktivně s věřiteli. Pro klientku bylo velmi těžké navázat na platební morálku mimo jiné i v důsledku vážného onemocnění, kdy jí byl zjištěn zhoubný nádor, a ztratila zaměstnání. Byl jí přiznán částečný invalidní důchod ve výši cca 6.400,- Kč pro invaliditu prvního stupně. Posléze si sehnala vhodné zaměstnání na hlavní pracovní poměr s průměrným měsíčním příjmem ve výši cca 12.150,- Kč. Klientka je zcela nemajetná, vlastní pouze majetek nepatrné hodnoty.

Průběh spolupráce

Klientka se poprvé obrátila na občanskou poradnu začátkem února 2018. V první fázi spolupráce s poradcem se zaměřili na podrobné zmapování okolností jejího úpadku. Klientka se nejprve potřebovala ve své situaci zorientovat a rozhodnout se, jak ji co možná nejlépe řešit. Klientka se posléze rozhodla pro oddlužení. Bylo potřeba dohledat tři roky zpětně údaje o všech klientčiných příjmech a sehnat rovněž podklady ke všem jejím závazkům. Vedle odborného sociálního poradenství poskytoval poradce klientce rovněž potřebnou emoční podporu s prvky krizové intervence. Na základě doložených podkladů poradce klientce na základě udělené plné moci následně zpracoval návrh na povolení oddlužení spojený s insolvenčním návrhem. S ohledem na svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a léčebné výdaje klientka v návrhu soud žádala o povolení fixní měsíční splátky ve výši 6.000,- Kč. Předmětný návrh byl odeslán na insolvenční oddělení Krajského soudu dne 11.6.2018. Na základě soudního usnesení ze dne 3.10.2018 soud schválil oddlužení klientky plněním splátkového kalendáře. Soud klientce povolil navrženou nižší pevnou splátku ve výši 6.000,- Kč měsíčně určenou nezajištěným věřitelům a na odměnu a náhradu hotových výdajů přidělené insolvenční správkyně, neboť klientka splňovala zákonné podmínky pro povolení nižších splátek v podobě minimálně 50% uspokojení pohledávek jejích nezajištěných věřitelů.

Ve druhé polovině června 2019 klientka opět vyhledala občanskou poradnu z důvodu závažného zhoršení svého zdravotního stavu v listopadu 2018, kdy se jí opět vrátilo onkologické onemocnění, v jehož důsledku byla nucena podstoupit náročný lékařský zákrok. Z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti přišla rovněž o zaměstnání a tím i o stabilní příjem. Kvůli zdravotním důvodům musela změnit zaměstnání, jelikož již nezvládala noční směny. Sehnala si zaměstnání na poloviční úvazek a pouze na ranní směny, její zdravotní stav se však i nadále zhoršoval. Nebyla již tedy schopna soustavně vykonávat výdělečnou činnost. Klientce tak zůstal pouze nepatrný invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ve výši cca 6.400,- Kč, dále pobírala příspěvek na bydlení ve výši 2.400,- Kč. Klientka byla zoufalá, neboť se dostala do kritické situace, kdy již ze svých příjmů nebyla schopna plnit své oddlužení splátkovým kalendářem. Stěží měla potřebné finanční prostředky na hrazení měsíčních nákladů spojených s bydlením ve výši 9.200,- Kč měsíčně. Finančně jí proto musela vypomáhat dospělá dcera. Klientka měla velké obavy, že jí bude schválené oddlužení zrušeno. Požádala proto soud o odklad splátek v oddlužení do nezbytně nutné doby, než se její finanční situace opět stabilizuje, neboť došlo na její straně k podstatným změnám. Do náročné životní situace, která má závažný vliv na její schopnost dostát svým povinnostem v rámci insolvenčního řízení, se klientka nedostala vlastní vinou, ale v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu, které nemohla nijak ovlivnit. Naopak se ji snažila svým zodpovědným přístupem aktivně řešit. Předmětná žádost, kterou poradce na žádost klientky pomohl sepsat, byla na KSÚL odeslána de 3.7.2019. Mezitím si klientka již bez pomoci poradce vyřídila na ČSSZ zvýšení stupně své invalidity na třetí stupeň s platností od července 2019. Posléze jí byl v říjnu 2019 přiznán plný invalidní důchod ve výši 13.497,- Kč.

Soudním usnesením ze dne 15.10.2019 došlo na základě klientčiny žádosti ke změně splátkového kalendáře dlužnice. Soud zrušil povolenou paušální splátku ve výši 6.000,- Kč měsíčně, neboť klientka s ohledem na objektivní okolnosti dlouhodobě závažného zhoršení zdravotního stavu, které nemohla v době podání žádosti o nižší splátky předpokládat, již nebyla s ohledem na nemožnost výkonu výdělečné činnosti schopna nižší pevnou splátku pro účely oddlužení plnit. Soud tedy rozhodl o zrušení nižší pevné splátky a ponechání zákonných srážek z invalidního důchodu klientky.

Dne 4.12.2019 se klientka na poradce obrátila v téže záležitosti. Poradci sdělila, že i přes změnu splátkového kalendáře jí po stržení insolvenčních srážek ve výši cca 4.712,- Kč zůstává minimální příjem ve výši cca 8.785,- Kč, finančně jí musí i nadále vypomáhat dospělá dcera. Klientka pobírala pouze invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Kvůli nízkému příjmu byla doplácena příspěvkem na bydlení po dobu tří měsíců částkou 2.659,- Kč. Nebyla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce pro neschopnost soustavně vykonávat pracovní činnost. Z tohoto důvodu se rozhodla opět požádat soud o odklad splátek na dobu šesti měsíců, než se její finanční situace opět stabilizuje. Klientka si tentokrát sama sepsala žádost po vzoru poradce a požádala ho o kontrolu. Poradce její žádosti vyhověl, klientčinu sepsanou žádost zkontroloval a opravil některé obsahové a formální chyby. Klientka byla poradcem upozorněna, že jí navrhované přerušení splátkového kalendáře není ze zákona možné, neboť se její oddlužení ještě řídí starou právní úpravou platnou k 31.5.2019. Lze očekávat, že soud z uvedeného důvodu k její žádosti nepřihlédne. Klientka se o to přesto chtěla pokusit. Poradce její žádosti vyhověl a novou sepsanou žádost zaslal téhož dne ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem spolu s kopiemi lékařských zpráv a rozhodnutí ČSSZ o zvýšení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

Insolvenční řízení klientky bylo zahájeno dne 12.6.2018, tj. před novelou insolvenčního zákona, nelze tedy pro něj užít institutu přerušení oddlužení. S ohledem na objektivní zhoršení zdravotního stavu klientky, která sama nezavinila, soud změnil splátkový kalendář a plátkyni invalidního důchodu klientky uložil, aby z jejího příjmu prováděla zákonní srážky a upustila od provádění původní výše srážek. Zrušil tedy dříve povolenou sníženou splátku, neboť v podstatně změněné situaci klientky již ztratila smysl. Klientka se po celou dobu spolupráce s občanskou poradnou stavěla k řešení své náročné životní situace zodpovědně a snažila se ji na základě svých schopností a sil co nejlépe řešit. Pokud bude i nadále plnit změněný splátkový kalendář i nadále ze svých zabavitelných příjmů, její oddlužení nebude soudem zrušeno a i v případě, pokud by nebyla schopna uhradit zákonem stanovených minimálně 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, může po pěti letech od schválení svého oddlužení požádat soud o přiznání osvobození od dosud neuspokojených pohledávek. Klientka poděkovala poradci za ochotu a pomoc, ocenila práci naší občanské poradny. V případě potřeby má opět možnost se na nás obrátit.

Kazuistika vypracována: leden 2020