Skip to main content

Lichva a její základní znaky

Lichva neboli úžera je obecně závazek nepřiměřený k zisku závazkem získanému. V případě, že tedy výše sjednaných úroků, které má platit úvěrovaný, bude v hrubém nepoměru k plnění úvěrujícího a pokud současně úvěrující při sjednání smlouvy o úvěru zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti úvěrovaného, bude se jednat o lichvu a ujednání o úrocích bude relativně neplatné. Této neplatnosti se může dovolat ale pouze úvěrovaný, nikoliv úvěrující.

V odůvodněných případech může takové jednání úvěrujícího naplnit i znaky skutkové podstaty trestného činu lichvy ve smyslu § 218 trestního zákoníku. Při posuzování je nutné vycházet z toho, že úroky jsou cenou za poskytnuté peněžní prostředky, a tuto cenu bude nutné poměřovat s cenou obvyklou, tj. s obvyklými úroky. Výčet nemravných jednání uvedených v občanském zákoníku (§ 1796) je demonstrativní, a proto jako lichva mohou být posouzeny i jiné případy nemravného jednání (za podmínky, že budou spojeny s hrubým nepoměrem vzájemného plnění smluvních stran).

Určení lichvářských úroků není často lehkou záležitostí. Není určeno, od jaké míry už se jedná o lichvu a do jaké míry je vše v pořádku. Obyčejní lidé tak skutečně nejsou schopni poznat a identifikovat případ, který je kvůli lichvářským úrokům a nákladům může vážně poškodit.

3.8.2021

Zdroj: materiál vytvořený Asociací občanských poraden