Oddlužení manželů zkomplikované smrtí jednoho z manželů

Občanská poradna Most, Diakonie Českobratrské církve evangelické

Výchozí situace

Pan P. (66 let, Most) spolupracoval s Občanskou poradnou Most a Litvínov od 3.1.2018 do 4.9.2019. Již v roce 2014 pomohla naše občanská poradna klientovi a jeho manželce se zpracováním a podáním společného návrhu manželů na povolení oddlužení v důsledku hrozícího úpadku, které bylo soudem schváleno. Celková dlužná částka manželů činila kvalifikovaným odhadem cca 250.000,- Kč. Manželé měli sedm nevykonatelných závazků u tří nezajištěných věřitelů. Protože jejich celkový příjem ve výši 13.536,- Kč nepostačoval k zákonem určené 30% hranici k zaplacení dlužné pohledávky, uzavřeli Smlouvu o důchodu s dárkyní, která jim přislíbila na jejich společné oddlužení měsíčně přispívat částkou ve výši 1.800,- Kč. S klientem, který na základě předchozí dobré spolupráce s poradcem naši službu opětovně vyhledal, byla nově sjednána zakázka taktéž v oblasti dluhové problematiky týkající se zákonných povinností dlužníka v rámci běžícího insolvenčního řízení. OP Most a Litvínov je na základě udělené akreditace od Ministerstva spravedlnosti akreditovanou osobou pro zpracování a podání insolvenčních návrhů.

Socioekonomická anamnéza

Do finančních problémů se manželé dostali již v roce 2013, kdy byla manželka klienta pečující o zdravotně postiženého syna dvakrát hospitalizovaná v nemocnici. Klient v této době přišel o zaměstnání a byl nucen se evidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, kdy mu byla přiznána podpora v nezaměstnanosti. Posléze si v roce 2014 podal žádost o starobní důchod. Manželka klientka již byla poživatelkou starobního důchodu ve výši 9.555,- Kč. Oběma i tak nemajetným manželům se v důsledku ztráty zaměstnání klienta výrazně snížil příjem a neměli dostatek finančních prostředků na hrazení běžných životních nákladů a umořování měsíčních splátek. Ve sledovaném období manželé řádně plnili zákonné povinnosti v rámci svého insolvenčního řízení, aktivně komunikovali s insolvenčním správcem, z jejich příjmu byly prováděny insolvenční srážky pro uspokojení jejich nezajištěných věřitelů.

Průběh spolupráce

Ve sledovaném období kontaktoval klient občanskou poradnu začátkem února 2018 v souvislosti se zasláním přehledu svých i manželčiných příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců. Poradce klientovi vyhověl a na místě mu sepsal sdělení dlužníka a předal mu jej ve dvou vyhotoveních pro insolvenčního správce i insolvenčního soudce. Ke sdělení klient přiložil své i manželčiny příjmy za příslušné období.

Klient se na poradnu obrátil na začátku června 2018 kvůli tomu, že mu 1.6.2018 nečekaně zemřela jeho manželka. Nečekanou smrtí manželky se klient dostal do situace, kdy již nebude schopen řádně plnit zákonné povinnosti vyplývající ze schváleného oddlužení, zejména hrazení měsíční odměny insolvenčního správce. Výše jeho přiznaného starobního důchodu činila 9.209,- Kč měsíčně, insolvenční srážky činily 438,- Kč. Po jejich stržení klientovi zůstalo pouhých 8.771,- Kč. Po zaplacení nájmu ve výši 7.200,- Kč mu na živobytí zůstala zcela nepatrná částka. Klient se nečekaně ocitl v situaci, kterou sám nezavinil a nemohl ovlivnit vlastními silami, a která měla přesto zásadní vliv na průběh insolvenčního řízení. Klient se těchto smutných okolností zcela pochopitelně obával, aby mu nebylo insolvenční řízení zrušeno pro neplnění zákonných podmínek. Vzhledem k jeho pokročilému věku a nepříznivému zdravotnímu stavu si nemohl na živobytí přivydělat brigádně. Klient si rovněž nebyl vědom, zda mu v brzké době vznikne nárok na přiznání vdoveckého důchodu.

K březnu 2018 dosud manželé věřitelů, s v rámci insolvenčního řízení zaplatili částku ve výši 81.972,- Kč, což představovalo cca 33% s předpokladem uspokojení na konci oddlužení ve výši 46%. Poradce klientově žádosti o sepsání žádosti o odklad měsíčních splátek v oddlužení na dobu šesti měsíců vyhověl a sepsal mu ji na místě. Klient byl poradcem upozorněn, že záleží na individuálním posouzení soudce, jak bude k celé situaci přistupovat, tj. zda bude striktně dodržovat dikci zákona, nebo bude mít pro situaci klienta lidské pochopení. Žádost včetně povinných příloh (úmrtní list, potvrzení o příjmech klienta, nová nájemní smlouva) byla následně poradcem odeslána ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem pod příslušnou spisovou značkou, taktéž insolvenčnímu správci. Ten následně kontaktoval poradce s tím, že situaci klienta plně chápe a že z jeho strany bude klientovi poskytnuta v maximální možné míře součinnost. Klientovi doporučil, aby jej co nejdříve telefonicky kontaktoval a mohly mu být poskytnuty pokyny k řešení oddlužení v aktuální situaci. Klientově žádosti na šestiměsíční přerušení splátkového kalendáře insolvenční soud bohužel nebude moci vyhovět, jelikož judikatura tuto možnost v insolvenčním řízení v době před novelou insolvenčního zákona s účinnosti od 1.6.2019 neumožňuje.

I tak složitou situaci klienta dále zkomplikovala skutečnost odstoupení od smlouvy o důchodu dárkyně, která manželům na jejich společné oddlužení přispívala měsíčně částkou ve výši 1.800,- Kč. Důvodem vypovězení smlouvy o důchodu ke dni 13.6.2018 byla dlouhodobá nemoc, v jejímž důsledku se její majetkové poměry zhoršily a nebyla již schopna na oddlužení přispívat. Usnesením ze dne 20.6.2018 došlo k zastavení insolvenčního řízení zesnulé manželky klienta. Soud rovněž změnil usnesení o splátkovém kalendáři a uložil klientovi v jeho již samostatném oddlužení, aby platil odměnu insolvenčního správce v ponížené částce 1.089,- Kč.

Znovu poradnu klient vyhledal začátkem roku 2019 opět v souvislosti s doložením svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců insolvenčnímu soudu. Poradce jeho žádosti vyhověl a přehled klientových příjmů (ČSSZ v Praze, ÚP v Mostě) poradci odeslali jak Krajskému soudu v Ústí nad Labem, tak insolvenčnímu správci. V květnu téhož roku klient znovu kontaktoval poradce s žádostí o informace k probíhajícímu insolvenčnímu řízení. Klient si i nadále řádně plnil všechny zákonné povinnosti dlužníka. Klient potřeboval od poradce spíše vyslechnout než poskytnout odborné rady. Klient se po smrti manželky cítil osamělý a nepotřebný. Minulý rok byl pro něj velice těžký a náročný na jeho psychickou pohodu - nejprve klientovi zemřel syn, poté manželka a nakonec i bohužel jeho matka. Navíc se musel nečekaně vystěhovat z bytu, protože majitelka potřebovala byt pro svou rodinu. Poradce klientovi poskytl potřebnou emoční podporu. O měsíc později klient ve spolupráci s poradcem odeslal přehled svých příjmů za posledních šest kalendářních měsíců na KSÚL.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

I navzdory kritické situaci klienta po náhlém úmrtí jeho manželky se podařilo klientovi i díky naší občanské poradně své samostatné oddlužení úspěšně ukončit. Klient po celou dobu aktivně spolupracoval s občanskou poradnou a plnil si zákonné povinnosti dlužníka v rámci insolvenčního řízení. Splnil tedy všechny zákonné podmínky oddlužení. Za pět let byl schopen uspokojit všechny své nezajištěné věřitele v 49%. Klient poradcům poděkoval za veškerou pomoc a podporu, kterou mu po celých pět let v oddlužení poskytovali.

Kazuistika vypracována: říjen 2019