Užitečné odkazy

Zde naleznete užitečné odkazy, které byste mohli potřebovat na cestě za úspěšným bojem s exekucí či s řešením problémů souvisejících s dluhovou problematikou.

On-line databáze a rejstříky:

Administrativní registr ekonomických subjektů

Jedná se o informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Po vyhledání subjektu zobrazí registr ARES detailní informace, které jsou o hledaném subjektu uvedeny ve zdrojových registrech a zobrazí také odkazy přímo do těchto zdrojových registrů (např. Obchodní /veřejný rejstřík, Registr Ekonomických subjektů, Živnostenský rejstřík, Evidence zemědělského podnikatele atd.). Účelem aplikace je tedy souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech a tak si údaje z jednotlivých registrů porovnat. Nahlížení není zpoplatněno.

Odkaz: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Soudní exekutoři do evidence zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce. Vyhledávání fyzických a právnických osob je možné jen pro registrované uživatele.

Odkaz: https://ceecr.cz/

Insolvenční rejstřík

Jedná se o veřejně přístupnou databázi, kterou spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Najdeme zde seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a jejich spisy obsahující informace a písemnosti k jejich případu. Jsou zde totiž shromažďovány veškeré údaje, které se týkají insolvenčního řízení, vstupů insolvenčních správců, zákonem stanovené informace o dlužnících, soudní rozhodnutí a další. K nahlédnutí jsou zde aktuální, ale i ukončené řízení. Obecně se doporučuje, aby si věřitel hlídal průběh řízení svého dlužníka. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců. Jsou zde ke stažení i formuláře týkající se problematiky insolvenčního řízení. Nahlížení není zpoplatněno.

Odkaz: https://isir.justice.cz

Katastr nemovitostí

Portál umožňuje nahlídnout na vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí a dále na informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Nahlížení do portálu není zpoplatněno.

Odkaz: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný registr právnických osob a některých fyzických osob vedený příslušným rejstříkovým soudem. Umožňuje tak rychle nalézt libovolnou firmu, družstvo, osobu či jiný subjekt z veřejných rejstříků, zobrazit aktuální výpis, aktuální a historické vztahy. Obchodní rejstřík je veden příslušným rejstříkovým soudem a data z jednotlivých rejstříkových soudů zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Součástí rejstříku je také sbírka listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. zakladatelskou listinu společnosti/společenskou smlouvu, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních orgánů atd.). Nahlížení není zpoplatněno.

Odkaz: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Portál dražeb

Portál dražeb je veřejně přístupné webové rozhraní provozované Exekutorskou komorou České republiky. Do portálu dražeb zapisují soudní exekutoři a informace o dražbách nemovitých věcí nařízených podle příslušných ustanovení exekučního řádu, a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Portál je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí. Nahlížení do portálu není zpoplatněno.

Odkaz: https://www.portaldrazeb.cz/

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je veřejný informační systém veřejné správy, který spravuje odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Rejstřík poskytuje informace o subjektech podnikajících v České republice. Lze v něm vyhledat podnikající fyzické osoby, firmy zapsané v Obchodním rejstříku a další právnické osoby zapsané v rejstřících zveřejněných ve Veřejném rejstříku na portálu justice.cz - ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností. Dále je na portále uveden návod pro ohlašování živnosti, zprovozněna i možnost elektronického podávání do Živnostenského rejstříku a mnoho dalších užitečných funkcí. Nahlížení není zpoplatněno.

Odkaz: http://www.rzp.cz

Další užitečné odkazy:

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden sdružuje 34 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, a to celkem v 80 místech ČR. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v 18 oblastech včetně problematiky zadlužování občanů a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. 22 z poraden družených v AOP má akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR k podávání návrhu na oddlužení.

Odkaz: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/

Česká advokátní komora

Na webu České advokátní komory naleznete Mimo jiné seznam advokátů a advokátních koncipientů, který usnadní hledání vhodného advokáta pro konkrétní právní problém, informace důležité pro výkon advokacie, zprávy o dění v české advokacii, o rozhodovacích procesech na půdě Komory, pozvánky na akce a mnoho dalších informací. Dále jsou zde uvedeny podmínky/možnost poskytnutí bezplatné právní pomoci poskytované advokáty (od 1. 7. 2018 je bezplatná právní pomoc poskytovaná advokáty rozšířena)

Odkaz: https://www.cak.cz/

Česká notářská komora

Na webu České notářské komory naleznete seznam notářů včetně kontaktních údajů a přehled jejich poskytovaných služeb.

Odkaz: https://www.nkcr.cz/

Exekutorská komora ČR

Webová stránka obsahuje seznam exekutorů v České republice včetně kontaktních údajů, informace o exekučním právu, kalkulačku, kde si můžete vypočítat nezabavitelnou částku ze mzdy a různé užitečné odkazy a informace.

Odkaz: https://www.ekcr.cz/

Informace k exekucím

Jedná se o webovou stránku Ministerstva spravedlnosti ČR, kde na jednotlivých panelech stránek najdou různí účastníci exekučního řízení potřebné informace. Hlavním cílem stránek je zvýšit informovanost veřejnosti o právních úpravách exekucí, ale také usnadnit orientaci dlužníků a dalších lidí v konkrétních životních situacích.

Odkaz: https://exekuce.justice.cz/

Informace k insolvencím

Webové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR obsahují informace o insolvenčním řízení, insolvenčním právu atd.

Odkaz: https://insolvence.justice.cz/

Poradna při finanční tísni

Poradna při finanční tísni poskytuje kvalitní a účinnou poradenskou činnost pro občany ve finanční tísni v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci a pomoc při podání návrhu na oddlužení. Dále radí lidem, jak se lze zodpovědně zadlužit, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů.

Odkaz: https://www.financnitisen.cz/

Seznam akreditovaných osob k podávání návrhu na oddlužení

Do seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR se podle § 418h zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapisují právnické osoby, kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Akreditované osobě nenáleží, podle § 390a odst. 4 insolvenčního zákona, za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení nebo insolvenčního návrhu anebo za poskytnutí jiné služby v oblasti oddlužení žádná odměna ani jiné plnění.

Odkaz: https://sako.justice.cz/

Úřad práce

Úřad práce České republiky je správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí, jehož hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Na webu lze tedy vyhledat kontakty na jednotlivé pobočky, informace o volných pozicích, informace pro uchazeče o zaměstnání, informace o státní sociální podpoře, pomoci v hmotné nouzi, mimořádné okamžité pomoci, praktické rady a videa a mnoho dalšího. Velice užitečný je také Sociální poradce pro orientační výpočet nároku na dávku, kde si zakliknete životní události, které ve Vašem životě nastaly a ukáže se Vám seznam dávek, na které máte nárok.

Odkaz na web: https://www.uradprace.cz/

Odkaz na sociálního poradce pro orientační výpočet nároku na dávku:
https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce

Web Ministerstva spravedlnosti ČR

Web Ministerstva spravedlnosti ČR obsahuje zdroj informací o české justici, přehled soudů, insolvenční rejstřík, veřejné rejstříky některých právnických a fyzických osob atd.

Odkaz: https://www.justice.cz/

Web Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete mnoho užitečných informací, formulářů a brožur především z oblasti sociálního pojištění, dávek a žádostí o ně, sociálních služeb atd.

Odkaz: https://www.mpsv.cz/