Obtížné financování základních potřeb a ohrožení ztrátou bydlení

Oblastní charita Polička

Výchozí situace

Klientovi je 27 let, onemocněl schizoidní poruchou, ztratil zaměstnání a má sníženou schopnost pracovat. Obtížně se mu daří financovat základní potřeby a je ohrožení ztrátou bydlení.

Klient nedokončil učební obor kuchař číšník. Učební obor musel ukončit, neboť se u něho začaly projevovat psychické problémy, jejichž příčinu v tomto období nebyl schopen určit.

Díky neutěšeným rodinným poměrům byl nucen se osamostatnit. Pracoval po dobu cca pěti let v několika zaměstnáních. V posledním déle než tři roky. Pro narůstající zdravotní obtíže musel tuto práci ukončit. Byla mu diagnostikována schizoidní porucha. Byl hospitalizován a následně léčen na psychiatrickém oddělení. Téměř rok je v dočasné pracovní neschopnosti. Na počátku letošního roku mu byl mu přiznán II. stupeň invalidity. Doposud se mu dařilo finanční situaci, i když s obtížemi, zvládat. S blížícím se koncem podpůrčí doby nemocenské narůstají jeho obavy. Byla mu sice přiznána invalidita II. Stupně, ale od přiznání k výplatě důchodu bývá období prodlevy v rozsahu i několika měsíců. Klient je aktivní v hledání přijatelného zaměstnání, ale s ohledem na jeho onemocnění zatím nebyl úspěšný. Obrátil se na kontaktní místo státní sociální podpory a podal si žádost o příspěvek na bydlení.

24 zák. 117/1995-Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže:

a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně
b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
Žádost mu byla zamítnuta z důvodu, že nemá v místě svého současného bydliště trvalý pobyt. Obrátil se na pronajímatele s oznámením o úmyslu zřízení trvalého pobytu v místě nájmu. Ten vyslovil nesouhlas.

Průběh spolupráce

Klientovi bylo sděleno, že k tomu, aby si trvalé bydliště v místě nájmu mohl zřídit, souhlas pronajímatele nepotřebuje.

Zák. 133/2000 §10 (2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

Vystavuje se ale riziku, že mu nebude ze strany pronajímatele nájemní smlouva prodloužena, pokud si trvalý pobyt zřídí i přes jeho nesouhlas.

Další možností, která byla klientovi navržena, je podání nové žádosti o příspěvek na bydlení. Ta mu bude zamítnuta z již zmíněného důvodu trvalého bydliště neshodujícího se s místem nájmu. Podá však proti tomuto rozhodnutí odvolání. V něm popíše vzniklou situaci a bude doufat, že jeho žádost bude znovu posouzena, tentokrát s kladným výsledkem.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

Vzhledem k přiznané invaliditě a dostatečné době účasti v systému pojištění očekává klient výplatu invalidního důchodu. Jelikož je také aktivní v hledání zaměstnání, věří, že se mu podaří nají takovou práci, kterou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu bude schopen vykonávat. Kombinace obou těchto příjmů by měla být pro klienta dostačující k zajištění základních potřeb.

Klient vyjadřuje obavu, zda se mu podaří zajistit úhradu, zejména nájmu, v době než obdrží invalidní důchod. Obává se, že po určité období zůstane bez dostatečného objemu prostředků a bude nucen žádat nájemce o odložení úhrady nájmu. Pokud by k tomu došlo, obává se klient, aby se nestal pro pronajímatele nedůvěryhodným, což by mohlo zapříčinit neprodloužení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele.

Klientovi se podařilo najít práci, kterou bude moci vykonávat z domu. Jeho obavy z nedostatku prostředků ale přetrvávají, protože neví, jak bude danou práci schopen zvládnout, a zda pro něho bude dostatečným zdrojem finančních prostředků pro přechodné období.

Pokud by mu po přechodnou dobu (než bude dostávat důchod) byl poskytnut příspěvek na bydlení, dokázal by toto přechodné období snáze překonat. Dá se předpokládat, že v kombinaci invalidního důchodu a případného přivýdělku by do budoucna již dávku nevyužíval.

Kazuistika vypracována: březen 2021