Návrat klienta z výkonu trestu a řešení zadluženosti institutem oddlužení

Občanská poradna Třebíč

Výchozí situace

Uživatel služby (dále jen US) je muž ve věku 30 let, který po návratu z výkonu trestu odnětí svobody úspěšně absolvuje odvykací kůru. US je v OP poprvé, o službě OP slyšel od pracovníků doléčovacího centra, kam pravidelně dochází. Klient popisuje svoji divokou minulost, kdy se vlivem závislosti na drogách a alkoholu ocitl na okraji společnosti, byl bez zaměstnání a také bez přístřeší. Vlivem opakovaného vyřazení z evidence ÚP, začaly US vznikat dluhy na sociálním a zdravotním pojištění. Živil se krádežemi v obchodech a pokuty, které dostal, když byl při krádežích přistižen, nehradil. Za majetkovou trestnou činnost byl US vícekrát odsouzen, čímž vznikly dluhy vůči státu za trestní řízení a za náklady nutné obhajoby (ex offo). Během této doby vznikly i další pohledávky, za neuhrazený odpad, za pobyty na záchytné stanici, vůči společnostem, které vykoupily pohledávky za jízdu “načerno”. Během doby, kdy byl US vězněn za svoji majetkovou trestnou činnost a kdy byl pracovně zařazen, se snažil své pohledávky splácet.

US sděluje, že má asi přes 40 závazků, domnívá se, že celkový dluh je kolem 500.000 Kč, to neví přesně. US nyní nastupuje do zaměstnání. V současné době se snaží žít normálním a slušným způsobem života s úplnou abstinencí od drog a alkoholu a chtěl by tak žít i nadále. Svých nedostatků, svých chyb ve splácení a jednání si je vědom a má zájem své závazky plnit, má jich však tolik, že je není schopen v tuto chvíli všechny splácet. US slyšel o oddlužení, ale neví, zda je to varianta pro něho vhodná.

Zakázka

Potřebuji se zorientovat a utřídit si informace o svých závazcích. Mohl bych jít do toho oddlužení, četl jsem, že s tím lidem pomáháte? Jak mám ohledně své dluhové situace postupovat?

Průběh spolupráce

 • US byl vyslechnut a oceněn za snahu svoji situaci řešit. Byly s ním probrány všechny dostupné informace – co konkrétně o svých závazcích ví a možnosti, co nyní v této situaci dělat: v prvé řadě je nutné zmapovat závazky – počet závazků, v jaké jsou fázi, kdo je oprávněný, jak vysoká je aktuální dlužná částka, splatnost závazku – zda je po splatnosti. 
 • Klientovi byly dále sděleny informace o nalézacím a vykonávacím řízení.
 • Exekuce – vykonávací řízení – způsoby provedení exekuce.
 • Insolvence - US sděleny základní podmínky, za kterých lze jít do oddlužení. Na základě poskytnutých informací od US – měsíční plat 14.500 Kč čistého, dlužná částka zhruba 500.000 Kč – byla provedena kontrola výpočtu, US by splňoval.
 • US předány vzory písemných žádostí k zmapování závazků – žádosti má zaslat oprávněným, o kterých US ví a pokud neví – možnost žádat písemně soud o přehled závazků, které jsou na US vedeny, možnost osobně nahlédnout do spisů – nutné domluvit si schůzku na příslušném soudu.
 • US byl názorně vysvětlen pracovní postup při naplňování „insolvenční složky“, s US vyplněna část seznamu závazků s důrazem na přesnost vyplňovaných informací, vhodné zajistit chybějící informace – např. výpis úhrad srážkami ze mzdy.
 • S US probírány další náležitosti návrhu - seznam majetku, nutno zajistit přehledy o příjmech za 3 roky zpětně - US odkázán na předchozí zaměstnavatele, případně potřeba zajistit kopie zápočtových listů na OSSZ. Potřeba doložit aktuální pracovní smlouvu, platební výměr nebo výplatnice, nutné uvést soudu příběh dlužníka – pravdivě popsat důvody a průběh toho, jak se US zadlužoval, 
 • S US probrány také možné kolize vstupu do insolvenčního řízení – především jeho trestní minulost, náhrada škody, dluhy u VZP apod.
 • Vhodné by bylo pro klienta získat pozitivní hodnocení od pracovníků z doléčovacího centra,  bude zahrnuto do návrhu - mohla by se tak zvýšit pravděpodobnost, že návrh bude soudem schválen.
 • Průběžná kontrola spolupráce na přípravě insolvenčního návrhu.
 • Poradce zkompletoval potřebné podklady pro sepsání návrhu na povolení oddlužení, poradce návrh včetně příloh sepsal a naskenoval všechny potřebné listiny.
 • Před samotným podáním byl US seznámen s obsahem návrhu a příloh, přečetl si jejich znění a jednotlivé výstupy podepsal. Poradce sdělil US informace týkající se insolvenčního řízení, insolvenčního rejstříku, insolvenčního správce apod. US sděleny
 • informace k zveřejnění návrhu v insolvenčního rejstříku, který je veřejný. 
 • US byl návrh na povolení oddlužení soudem schválen, poradce tuto skutečnost sděluje US. Ten spolupracuje s přiděleným insolvenčním správcem, ale zároveň je i nadále v kontaktu s OP.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

V případě povolení oddlužení soudem se US zastaví nárůst úroků. Klient bude moci začít žít nový život s nadějí, že svoji tíživou životní situaci jednou provždy vyřeší. Po úspěšném oddlužení bude US zbytek dluhů prominut. Klient bude mít opět dostatečný příjem na nové bydlení, bude moci začít žít opět s čistým štítem.

US si během půlroční spolupráce s OP postupně zmapoval svoje závazky a poskytl OP potřebné materiály pro sepsání a podání návrhu na soud. US byl s činností OP velice spokojený, líbil se mu zavedený postup práce s „insolvenční složkou“, díky které měl ve všem přehled. US byl rád, že mu OP pomohla bezplatně s oddlužením. US projevuje svoji vděčnost vůči OP prostřednictvím děkovného dopisu.

Kazuistika vypracována: prosinec 2018