Nedostatečné poučení dlužníka insolvenčním správcem a řešení jeho nespolupráce

Občanské poradenské středisko v Hradci Králové

Výchozí situace

Uživatelka služby (US) se na poradnu obrátila s prosbou o osobní konzultaci, protože řeší problémy v rámci svého insolvenčního řízení. S poradcem byla rozebrána současná situace klientky. Jednalo se o to, že US nebyla dostatečně informována při sepisu insolvenčního návrhu (sepisován advokátem), následně ani insolvenčním správcem. Problém nastal v situaci, kdy klientka nebyla schopna hradit výši splátky pro oddlužení a tím se dostala do prodlení. Se svoji matkou měla uzavřenou smlouvu o darování podpory ve výši 6.000,- Kč (advokát US sdělil, že je to pouze formální záležitost, že ve skutečnosti matka částku nebude muset hradit). Ve chvíli, kdy US neplatila a ani její matka nebyla schopna požadovaný dar hradit, začal spor mezi US a insolvenčním správcem. Ten vytvářel na US nátlak, aby zaplatila požadovanou splátku a následně tento tlak vyvíjel na matku US. US se dostala do těžkých psychických problémů, které vyústily ve vzdor vůči správci. Následně se US snažila zkontaktovat insolvenčního správce, ovšem ten na její dotazy nereagoval. V tuto chvíli se US dostává do poradny a je zoufalá, protože její insolvenční řízení přešlo v konkurz. Bohužel vůbec netušila, co takový konkurz obnáší. S tím je také spojeno, že insolvenční správce požadoval zaplacení daru po matce a v rodině tak došlo k dalším sporům. US byla se svým insolvenčním správcem velmi nespokojená a chtěla to začít nějakým způsobem řešit.  

Zakázka  

Klientka chce získat informace ohledně insolvenčního řízení a zjistit způsoby řešení nespolupráce insolvenčního správce s US.

Průběh spolupráce

Uživatelka služby byla vyslechnuta a byla zmapována celá její situace. US byla zpočátku psychicky podpořena. Následně bylo rozebráno její insolvenční řízení, fáze insolvenčního řízení a vysvětleno, co přesně znamená pro dlužníka vyhlášení konkurzu. US začíná postupu soudu rozumět. Dále vysvětleno, jak funguje, když je sepsána listina o darování podpory. Na základě toho také popsáno, proč insolvenční správce požaduje částku po matce a nikoliv po US.

Vzhledem k tomu, že US je ke svému insolvenčnímu správci velmi negativní, poradce se doptával na průběh jednotlivých setkání. Následně zjištěno, že mohlo dojít k pochybení ze strany insolvenčního správce. US vyzvána, aby zkusila ještě jednou navázat kontakt se svým insolvenčním správcem, aby doplnil US chybějící informace.

Následná konzultace potvrdila, že ins. správce s US opravdu nejedná a tak je US nastíněna možnost podání stížnosti na ins. správce. US stížnost sepsala a poslala k příslušnému soudu. Nyní se čeká na rozhodnutí soudu.

Z toho je patrné, že insolvenční správce opravdu neprojevil zájem, seznámit US s procesem, jak insolvenčního řízení (ani s oddlužení, ani s konkurzem). Není patrné, v jakém rozsahu by měl dlužníky insolvenční správce poučit.

Možnosti  

  • Obrátit se se s dotazem na insolvenčního správce (písemně)
  • Obrátit se na jinou organizace (např. občanskou poradnu, aby byl vysvětlen postup IŘ)
  • Podat stížnost k příslušnému insolvenčnímu soudu

Zpětná vazba  

Uživatelka služby se na poradnu obrátila po odeslání stížnosti na insolvenčního správce, a následně po doručení vyjádření soudu, aby byl postup soudu vysvětlen. Vyjádření soudu bylo negativní a US tak bohužel nemá zastání. Problematické je, že insolvenční správce zůstává stále stejný. 

Kazuistika vypracována: březen 2021